مقاله تاثير بسته آموزشي مبتني بر الگوي فرانظري بر دريافت ويتامين ها در دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در حيات از صفحه ۱۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: تاثير بسته آموزشي مبتني بر الگوي فرانظري بر دريافت ويتامين ها در دانش آموزان دختر مدارس راهنمايي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويتامين ها
مقاله بسته آموزشي
مقاله الگوي فرانظري
مقاله نوجوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عيب پوش سنا
جناب آقای / سرکار خانم: راهنورد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: کمبود ويتامين ها يکي از معضلات بهداشتي در نوجوانان ايراني است. يکي از روش هاي کنترل اين معضل، آموزش بهداشت مبتني بر الگو و روش هاي مناسب و نيازهاي آموزشي فراگيران مي باشد. هدف از پژوهش حاضر، تعيين ميزان تاثير بسته آموزشي مبتني بر الگوي فرانظري، بر دريافت ويتامين ها در دختران نوجوان مي باشد.
روش بررسي: پژوهش حاضر يک مطالعه مداخله اي تصادفي شده است. نمونه هاي پژوهش شامل ۸۰ دانش آموز دختر مدارس راهنمايي منطقه ۱۷ شهرداري تهران و مادران آن ها بودند که در سال ۱۳۸۸ به روش نمونه گيري خوشه اي تصادفي انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه آزمون و شاهد (هر کدام ۴۰ نفر) تقسيم شدند. مداخله اين پژوهش شامل ارايه بسته آموزشي مبتني بر الگوي فرانظري بود. جهت ارزيابي دريافت ويتامين ها از پرسشنامه استاندارد بسامد مصرف و يادآمد غذاي ۲۴ ساعته و جهت ارزيابي مراحل تغيير رفتار از پرسشنامه ساخته محقق، قبل و ۳ ماه بعد از آموزش استفاده گرديد. جهت تحليل داده ها از آمار توصيفي و تحليلي در نرم افزار SPSS v.16 استفاده شد (a=0.05).
يافته ها: طبق نتايج پيش آزمون، دختران نوجوان در هر دو گروه در دريافت ويتامين هاي گروه  BوC  دچار کمبود بودند. ۳ ماه بعد از مداخله آموزشي، ميانگين دريافت اين ويتامين ها در گروه آزمون نسبت به قبل از مداخله و همچنين نسبت به گروه شاهد، افزايش معناداري را نشان داد (p<0.05).
نتيجه گيري: بسته آموزشي مبتني بر الگوي فرانظري مي تواند منجر به بهبود دريافت ويتامين ها در دختران نوجوان شهري گردد. لذا با استفاده از بسته آموزشي ياد شده و يا بسته هاي مشابه براي آموزش نوجوانان، مي توان از بروز موارد کمبود دريافت ويتامين ها و پيامدهاي ناگوار آن پيشگيري نمود.