مقاله تاثير بسته بندي با فيلم هاي نانويي بر ويژگي هاي ارگانولپتيكي و ميكروبي نان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: تاثير بسته بندي با فيلم هاي نانويي بر ويژگي هاي ارگانولپتيكي و ميكروبي نان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيلم هاي نانويي
مقاله ويژگي هاي ارگانولپتيک
مقاله ويژگي هاي ميکروبي
مقاله دما
مقاله مدت نگهداري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ستاري نجف آبادي ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: مينايي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: افشاري حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سالانه ۳۰% از محصولات كشاورزي توليد شده در كشور به ضايعات تبديل مى شود كه ۷ تا ۸% آن به علت بسته بندي نامناسب است. در اين تحقيق، اثر ۷ نوع فيلم نانويي ساخته شده بر خواص ارگانولپتيك (حسي) و شمارش ميكروبي نان حجيم قالبي بسته بندي شده در اين بسته ها بررسي شد. نفوذپذيري نسبت به اكسيژن و بخار آب در اين فيلم هاي نانويي، كمتر از فيلم هاي معمولي است.
مواد و روش ها: : نان حجيم قالبي بسته بندي شده درون فيلم هاي نانويي در روز هاي ۱، ۳، ۵، ۷، ۱۴ و ۲۱ (مدت نگهداري) و در سه دماي نگهداري ۵، ۲۰ و ۳۵ درجه سانتي گراد مورد ارزيابي ارگانولپتيكي قرار گرفت و شمارش ميكروبي نمونه ها در همان دماها و صرفا در روز ۱۴ انجام شد.
يافته ها : تحليل نتايج حاكي از آن بود كه اثرات “نوع فيلم، دما و مدت نگهداري به عنوان عوامل اصلي بر ميزان بياتي نان، معني دار بوده است. همچنين، اثرات متقابل دوگانه نيز در دو سطح ۹۹ و ۹۵% معني دار بود. كمترين ميزان بياتي در روز ۱۴، مربوط به فيلم نانويي تركيبي ۳% (ppm 500 نقره،ppm 450 رس) و بيشترين ميزان بياتي مربوط به فيلم شاهد (فاقد ذرات نانو) بود. در شمارش كلي ميكروب ها، با افزايش درصد نانو نقره، تعداد كل ميكروب ها نيز كاهش يافت، به طوري كه كمترين تعداد، مربوط به فيلم نانو نقره ۲% (ppm 1000) بود. بيشترين تعداد ميكروب هاي كلي و كپك ها در سه دما مربوط به نمونه شاهد بود. كمترين تعداد شمارش كلي ميكروب ها و كپك ها در تيمار هاي دمايي، مربوط به دماي C°۵ و بيشترين تعداد مربوط به دماي C°۳۵ بود.
نتيجه گيري: در مجموع، فيلم نانويي تركيبي ۳% (
ppm 500 نقره،ppm 450رس) به دليل حفظ بيشتر تازگي نان و هزينه ساخت كمتر به عنوان بهترين فيلم شناخته شد.