مقاله تاثير بكارگيري الگوي بديعه پردازي در آموزش مفهوم مراقبت تسكيني در كودكان بر خلاقيت نوشتاري و عملكرد تحصيلي دانشجويان پرستاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۲۳۹ تا ۲۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثير بكارگيري الگوي بديعه پردازي در آموزش مفهوم مراقبت تسكيني در كودكان بر خلاقيت نوشتاري و عملكرد تحصيلي دانشجويان پرستاري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بديعه پردازي
مقاله مراقبت تسكيني
مقاله دانشجويان پرستاري
مقاله خلاقيت نوشتاري
مقاله عملكرد تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سادات حسيني اكرم السادات
جناب آقای / سرکار خانم: معماريان ربابه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مراقبت تسكيني از بيماران علاج ناپذير نيازمند خلاقيت در ارايه هر چه بهتر اين گونه مراقبت ها مي باشد. در اين مطالعه، تاثير شيوه بديعه پردازي بر خلاقيت نوشتاري و عملكرد تحصيلي دانشجويان در مورد مراقبت تسكيني شد.
روش ها: مطالعه از نوع نيمه تجربي با دو گروه از دانشجويان پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران در نيم سال اول ۸۶-۸۷ انجام شد. گروه شاهد ۲۸ و تجربي ۳۲ نفر بودند. پس از پيش آزمون كتبي از مفهوم مراقبت تسكيني در كودكان، در گروه تجربي الگوي بديعه پردازي و در گروه شاهد آموزش متداول اجرا گرديد و پس آزمون گرفته شد. متني نيز به صورت انشايي در مورد مفهوم مراقبت تسكيني توسط هر دو گروه نوشته شد. اطلاعات با استفاده از آمار توصيفي و مقايسه اي من – ويتني، مجذور كاي و فيشر با نرم افزار SPSS تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج: ميانگين نمرات پيش آزمون در گروه شاهد ۲٫۸ و در گروه آزمون ۲٫۵ بود كه تفاوت معني داري را قبل از مداخله نشان نمي دهند. ولي بعد از مداخله، در پس آزمون، ميانگين نمرات گروه شاهد ۳٫۸ و در گروه آزمون ۴٫۸ شد كه تفاوت آماري معني داري بين دو گروه داشت. متن هاي انشايي دانشجويان نيز تفاوت معني داري از نظر خلاقيت نوشتاري بين دو گروه نشان داد.
نتيجه گيري: استفاده از شيوه بديعه پردازي سبب افزايش خلاقيت نوشتاري و عملكرد تحصيلي دانشجويان پرستاري در مورد مراقبت تسكيني در كودكان مي گردد.