مقاله تاثير بكارگيري مدل همكار آموزش باليني بر يادگيري باليني دانشجويان پرستاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۲۰۱ تا ۲۰۷ منتشر شده است.
نام: تاثير بكارگيري مدل همكار آموزش باليني بر يادگيري باليني دانشجويان پرستاري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش باليني
مقاله مدل همكار آموزش باليني
مقاله يادگيري
مقاله آموزش پرستاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارچه بافيه سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: لك ديزجي سيما
جناب آقای / سرکار خانم: غياثونديان شهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در راستاي حل مشكلات آموزش باليني، از جمله تبحر پايين دانش آموختگان در زمينه كسب مهارت ها و توانمندي هاي لازم در پايان دوره آموزش پرستاري و ضرورت استفاده از روش هاي نوين آموزشي براي ارتقاي كيفيت آموزش باليني، اين مطالعه به بررسي تاثير مدل همكار آموزش باليني بر يادگيري باليني دانشجويان پرستاري در مقايسه با روش متداول پرداخته است.
روش ها: اين مطالعه از نوع نيمه تجربي بود. در طول يك ترم تحصيلي با روش سرشماري، دانشجويان پرستاري دانشكده پرستاري تبريز با واحد كارآموزي داخلي جراحي ۳ (۶۰ نفر) بطور تصادفي ساده به دو گروه تقسيم شدند. گروه اول با روش همكار آموزش باليني و گروه دوم با روش متداول آموزش ديدند. پس از دو هفته يادگيري حيطه شناختي و مهارتي به وسيله پرسشنامه و چك ليست ارزيابي گرديدند. از آزمون هاي آماري t مستقل،t  زوج و آزمون فيشر و مجذور كاي و همچنين از نرم افزار SPSS براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.
نتايج: هر دو روش در ارتقاي يادگيري حيطه دانش دانشجويان موثر بود. اما اختلاف ميانگين مهارت دانشجويان در دو گروه از لحاظ آماري معني دار نبود. اين در حاليست كه در ميزان يادگيري شناختي تفاوت آماري معني داري مشاهده شد.
نتيجه گيري: تاثير اين دو مدل بر يادگيري حيطه مهارت باليني دانشجويان يكسان، اما يادگيري حيطه شناختي در گروه روش متداول بيش از گروه مدل همكار باليني است. به نظر مي رسد استفاده از روش متداول موثرتر باشد. با توجه به تفاوت نتايج پژوهش حاضر با ساير مطالعات، انجام اين پژوهش در حجم نمونه و بخش هاي بيشتر توصيه مي گردد.