مقاله تاثير بلندي صدا بر خيشومي شدگي واكه ها در دانشجويان ۱۸ تا ۲۸ سال طبيعي فارسي زبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۲۶ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: تاثير بلندي صدا بر خيشومي شدگي واكه ها در دانشجويان ۱۸ تا ۲۸ سال طبيعي فارسي زبان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خيشومي شدگي
مقاله بلندي صدا
مقاله واكه
مقاله زبان فارسي
مقاله بزرگ سالان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سجادي ونوشه
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني علي‌
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي نژاد فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: اميري شوكي يونس
جناب آقای / سرکار خانم: كيهاني محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خيشومي شدگي يكي از پارامترهاي مهم در آسيب شناسي تشديد صدا است. صداي افراد عادي نيز به درجاتي خيشومي شده است. به نظر مي رسد خيشومي شدگي مانند ساير پارامتر هاي صدا، مي تواند تحت تاثير فاكتور هاي ديگر همچون بلندي صوت باشد كه در ارزيابي آزمايشگاهي قابل اندازه گيري است. اين پژوهش به منظور بررسي اين رابطه در افراد ۱۸ تا ۲۸ ساله عادي فارسي زبان انجام شد.
مواد و روش ها: در اين پژوهش توصيفي- تحليلي و مقطعي، ۶۵ نفر از دانشجويان دختر و پسر ۱۸ تا ۲۸ ساله فارسي زبان دانشكده علوم توان بخشي علوم پزشكي ايران به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند و نمونه صداي آن ها مورد مطالعه قرار گرفت. ميانگين خيشومي شدگي در واكه هاي زبان فارسي با استفاده از نرم افزار Nasal view محاسبه شد. داده هاي به دست آمده با استفاده از آمار توصيفي و آناليز واريانس يك طرفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
يافته ها: در زنان و مردان بيشرين اندازه خيشومي شدگي واكه ها، در صداي آرام و كمترين خيشومي شدگي، در صداي بلند بود. تحليل داده ها با آزمون هاي آماري نشان داد كه خيشومي شدگي واكه ها در بلندي صداي آرام، معمولي و بلند صدا تفاوت معني دار داشت .(P>0.05)
بحث: در افراد عادي با افزايش بلندي صدا، خيشومي شدگي واكه ها كاهش مي يابد كه جنبه اي از عملكرد دستگاه طبيعي گفتار است. با توجه به عملكرد دريچه كامي- حلقي و افزايش هواي زير چاكناي در صداهاي بلند و بالا رفتن انقباض عضلاني حلق و كام اين يافته ها، قابل توجيه است.