مقاله تاثير بهره وري نيروي کار بر توزيع درآمد (مطالعه موردي در کشورهاي منتخب) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در دانش و توسعه از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثير بهره وري نيروي کار بر توزيع درآمد (مطالعه موردي در کشورهاي منتخب)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري نيروي کار
مقاله توزيع درآمد
مقاله ضريب جيني
مقاله داده هاي تابلويي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صباحي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان شباني زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: شهنازي روح اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توزيع درآمد در اقتصاد که به معناي تقسيم درآمد ملي بين گروه ها، طبقات اجتماعي و بخش هاي اقتصادي است يکي از مولفه هاي تاثيرگذار بر عدالت اجتماعي محسوب مي شود. عوامل زيادي از جمله بهره وري نيروي کار و نرخ اشتغال بر نحوه توزيع درآمد موثر مي باشد و هدف اين تحقيق شناسايي تاثير بهره وري نيروي کار بر توزيع درآمد است. در اين مقاله ابتدا مباني نظري اثر بهره ‌وري نيروي کار بر توزيع درآمد بررسي شده است. سپس بر اساس هفت ويژگي يک شاخص نابرابري مطلوب معرفي شده توسط دالتون (۱۹۲۰)، شاخص ضريب جيني به عنوان شاخص توزيع درآمد بهينه انتخاب شده است. در ادامه مدل مورد استفاده در اين تحقيق بر اساس مباني تئوريک و مطالعات تجربي قبلي طراحي شده است و با استفاده از تکنيک داده هاي تابلويي براي ۳۲ کشور در حال توسعه طي دوره (۲۰۰۵-۱۹۹۸) مورد آزمون قرار گرفته است. نتايج بدست آمده از تخمين الگوي تحقيق نشان مي دهد افزايش تورم و رشد اقتصادي موجب نابرابرتر شدن توزيع درآمد مي شود. همچنين رشد بهره وري نيروي کار و درآمد مالياتي و مخارج مصرفي دولت توزيع درآمد را برابرتر مي کنند.