مقاله تاثير بهسازي خاك به روش تزريق آميزه سيماني بر ظرفيت باربري پي هاي سطحي تحت اثر مولفه قائم زلزله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در زمين شناسي مهندسي از صفحه ۵۲۳ تا ۵۴۲ منتشر شده است.
نام: تاثير بهسازي خاك به روش تزريق آميزه سيماني بر ظرفيت باربري پي هاي سطحي تحت اثر مولفه قائم زلزله
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشست قائم ديناميكي
مقاله پي سطحي
مقاله نرم افزار FLAC
مقاله مولفه قائم شتاب زمين
مقاله تنش نرمال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلدبرين عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي علي
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله از يك پي منفرد صلب با ابعاد و پارامترهاي هندسي مشخص بر روي خاك ماسه رس دار استفاده شده است. مدل مذكور با نرم افزار تحليلي FLAC به روش تفاضل محدود در حالت استاتيكي و تحت مولفه قائم شتاب زمين حاصل از سه شتاب نگاشت زلزله، تحليل شده است. هم چنين تحليل هاي ديناميكي با درصدهاي مختلف سيمان مجددا تكرار شده است. منحني هاي نشست – بار در حالت استاتيكي و ديناميكي مقايسه شده و ميزان ظرفيت باربري در اين حالت ها بررسي شده است. پس از اين تحليل ها با تغيير پارامترهاي الاستيك و پلاستيك خاك، بر اثر تزريق درصدهاي مختلف سيمان (۲، ۴ و ۶ درصد)، مجددا تحليل ها براي ترسيم نمودار نشست – بار انجام شده و ظرفيت هاي باربري در حالت هاي مختلف با يك ديگر مقايسه شده اند. نتايج تحليل ها نشان مي دهد كه با اضافه كردن ۲، ۴ و ۶ درصد سيمان با شرايط خاص كه در اين پژوهش به آن اشاره مي شود، ظرفيت باربري ديناميكي به ترتيب ۲٫۷، ۴٫۲ و ۷٫۰ درصد، نسبت به خاك معمولي، افزايش مي يابد.