مقاله تاثير بهينه سازي كاربري اراضي در ميزان فرسايش خاك و سوددهي حوضه هاي آبخيز مطالعه موردي: حوضه آبخيز زاخرد فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در جغرافياي طبيعي از صفحه ۸۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: تاثير بهينه سازي كاربري اراضي در ميزان فرسايش خاك و سوددهي حوضه هاي آبخيز مطالعه موردي: حوضه آبخيز زاخرد فارس
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ريزي خطي
مقاله بهينه سازي
مقاله رسوبدهي
مقاله فرسايش خاك
مقاله كاربري اراضي
مقاله حوضه آبخيز زاخرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني حيدرآبادي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده ناصحيح از اراضي باعث فرسوده و شسته شدن تدريجي خاك، كاهش عملكرد محصولات كشاورزي و كاهش ميزان سود آوري اراضي كشاورزي و مرتعي مي گردد. بنابراين استفاده صحيح از اراضي بر اساس قابليت هاي آن و بهينه سازي كاربري اراضي در حوضه هاي آبخيز يكي از راه هاي مناسب در حفاظت از خاك مي باشد. هدف از انجام اين تحقيق تعيين سطح بهينه كاربري هاي اراضي به منظور كاهش ميزان فرسايش خاک و بالا بردن درآمد ساكنين حوضه آبخيز زاخرد در استان فارس مي باشد. به منظور انجام اين تحقيق، ابتدا نقشه كاربري اراضي منطقه با استفاده از تصاوير ماهواره اي و بازديدهاي صحرايي تهيه و مقادير فرسايش كاربري ها به كمك مدل تجربي MPSIAC تعيين  aد. سپس سود خالص كاربري ها از تفاضل درآمد ناخالص و هزينه هر كاربري محاسبه شد. پس از مشخص كردن محدوديت ها و توابع هدف، با استفاده از مدل برنامه ريزي خطي سطح بهينه كاربري هاي اراضي در منطقه مشخص شد.
نتايج نشان داد كه در صورت بهينه سازي كاربري اراضي، سطح اراضي باغي ۲۱۲٫۸۷ درصد افزايش، سطح اراضي مرتعي  303.26درصد افزايش، سطح اراضي كشت آبي  57.55درصد كاهش و سطح اراضي كشت ديم ۶۵٫۰۲ درصد كاهش مي يابد. همچنين نتايج نشان داد كه در صورت بهينه سازي كاربري اراضي، ميزان فرسايش خاك به ميزان ۱۳٫۱۶ درصد كاهش و ميزان سوددهي كل حوضه ۲۷٫۰۴ درصد افزايش مي يابد. نتايج بدست آمده از انتخاب حساس ترين پارامتر مدل نيز نشان داد كه تغيير در سطح اراضي باغي و سطح اراضي ديم، بيشترين تاثير در تغيير ميزان سوددهي و فرسايش خاك حوضه آبخيز زاخرد را به دنبال دارد.