مقاله تاثير به كارگيري مدل مراقبت پيگير بر كيفيت خواب بيماران همودياليزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) از صفحه ۱۳ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثير به كارگيري مدل مراقبت پيگير بر كيفيت خواب بيماران همودياليزي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل مراقبت پيگير
مقاله کيفيت خواب
مقاله همودياليز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: عزيززاده فروزي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: حق دوست علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلي زاده سكينه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: اختلال خواب با مشكلات جسمي، رفتاري و رواني همراه است. شواهدي مبني بر كاهش كيفيت خواب در بيماران همودياليزي وجود دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير به كارگيري مدل مراقبت پيگير بر كيفيت خواب بيماران همودياليزي انجام شد.
روش ها: اين پژوهش نيمه تجربي روي بيماران همودياليزي بيمارستان گلديس شاهين شهر طي سال هاي ۸۸-۱۳۸۷ انجام شد. ۴۳ بيمار با روش نمونه گيري سرشماري به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسش نامه كيفيت خواب پيتس بورگ استفاده شد. براي اجراي مدل كه شامل چهار مرحله (آشناسازي، حساس سازي، كنترل و ارزشيابي) بود، بيماران به ۵ گروه تقسيم و براي هر گروه ۴ تا ۶ جلسه آموزشي، طي ۳ هفته برگزار شد. طي ۹ هفته بعد از آن، مشاوره هاي مراقبت پيگير، كنترل و ارزشيابي انجام شد. بلافاصله پس از اتمام مداخله و يك ماه بعد از آن، پرسش نامه ها مجددا تكميل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 15، آمار توصيفي و آزمون هاي آمار استنباطي تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: با توجه به اينكه در پرسش نامه پيتس بورگ، نمره پايين تر وضعيت بهتر را نشان مي دهد، ميانگين نمره كيفيت خواب قبل از مداخله (۳٫۴۶±۱۰٫۳۹) نسبت به بعد از مداخله (۲٫۸۷±۵٫۵۴) به طور معني داري بيشتر بود (p<0.0001). همچنين، خواب كافي قبل از مداخله در ۱۷٫۴% بيماران وجود داشت كه بعد از مداخله در ۵۵% بيماران مشاهده شد؛ اين تفاوت نيز معني دار بود (p<0.0001).
نتيجه گيري: اجراي مدل مراقبت پيگير بر كيفيت خواب بيماران همودياليزي اثر مثبت دارد. آموزش پرستاران در خصوص استفاده از اين مدل، مي تواند بر بهبود كيفيت خواب بيماران تاثيرگذار باشد.