مقاله تاثير به کارگيري الگوي مراقبت پي گير بر کيفيت خواب مصدومان شيميايي مبتلا به برونشيوليت انسدادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در حيات از صفحه ۵ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثير به کارگيري الگوي مراقبت پي گير بر کيفيت خواب مصدومان شيميايي مبتلا به برونشيوليت انسدادي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله الگوي مراقبت پيگير
مقاله کيفيت خواب
مقاله مصدومان شيميمايي
مقاله برونشيوليت انسدادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده سودابه
جناب آقای / سرکار خانم: سالاري محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: اصلاني جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: نادري زينب
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري ورجوشاني نسرين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: سطح نامناسب سلامت جسمي و رواني مصدومان شيميايي مي تواند افت کيفيت خواب را در آنان به دنبال داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان تاثير به كارگيري مدل مراقبت پي گير بر كيفيت خواب مصدومان شيميايي مبتلا به برونشيوليت انسدادي انجام گرفته است.
روش بررسي: در يک كارآزمايي باليني، ۶۲ مصدوم شيميايي مبتلا به برونشيوليت انسدادي مراجعه كننده به درمانگاه فوق تخصصي ريه بيمارستان بقيه اله الاعظم (عج) تهران در زمستان ۱۳۸۶ به روش در دسترس انتخاب و با تخصيص تصادفي به دو گروه آزمون و شاهد تقسيم شدند و الگوي مراقبت پي گير به مدت دو ماه در گروه آزمون اجرا شد. کيفيت خواب با استفاده از پرسشنامه کيفيت خواب پيتزبورگ (PSQI) در دو نوبت، قبل و بعد از مداخله اندازه گيري شد. براي تجزيه و تحليل يافته ها از آمارهاي توصيفي و استنباطي (آزمون هاي t مستقل و t زوجي) در نرم افزار SPSS v.15 استفاده گرديد.
يافته ها: قبل از مداخله بين نمرات كلي كيفيت خواب مصدومان شيميايي و مقياس هاي آن اختلاف آماري معناداري مشاهده نشد. اما بعد از مداخله بين ميانگين نمرات مقياس هاي کيفيت ذهني خواب، اختلالات خواب، ميزان داروي خواب آور مصرفي و همچنين نمره کلي کيفيت خواب دو گروه اختلاف آماري معناداري به وجود آمد كه حاكي از بهبود نسبي كيفيت خواب گروه آزمون بود .(p<0.05) در حالي که بين ميانگين نمرات ساير مقياس هاي پرسشنامه کيفيت خواب در دو گروه تفاوت معناداري پس از مداخله مشاهده نگرديد.(p>0.05)
نتيجه گيري: به کارگيري مدل مراقبت پي گير، اثرات مثبتي بر کيفيت خواب مصدومان شيميايي مبتلا به برونشيوليت انسدادي داشت. لذا به نظر مي رسد استفاده از الگوي مراقبت پي گير در بهبود كيفيت خواب اين عزيزان مفيد واقع گردد.