مقاله تاثير به کارگيري طب فشاري بر تسکين سر درد ميگرني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۲۹۰ تا ۲۹۸ منتشر شده است.
نام: تاثير به کارگيري طب فشاري بر تسکين سر درد ميگرني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طب فشاري
مقاله ميگرن
مقاله اثرپلاسبو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدخان كرمانشاهي سيما
جناب آقای / سرکار خانم: صدري زاده رويا
جناب آقای / سرکار خانم: نفيسي شهريار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: طب فشاري، يکي از روش هاي موثر درمان درد در شرايط مختلف است. هدف از انجام اين مطالعه، بررسي اثربخشي طب فشاري در تسکين سردرد ميگرني بود.
روش ها: مطالعه نيمه تجربي حاضر به منظور مقايسه شدت و مدت سردرد در دو گروه طب فشاري (۲۲ نفر) و پلاسبو (۲۲ نفر) انجام گرفت. گروه هاي مورد مطالعه به روش نمونه گيري آسان و جايگزيني تصادفي انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات، شامل پرسشنامه اطلاعات فردي، فرم خودگزارش دهي مشخصات درد و به کارگيري طب فشاري بود. شدت سردرد از طريق مقياس عددي صفر تا ۱۰ اندازه گيري و توسط بيماران گزارش گرديد. مداخله براي گروه طب فشاري، شامل آموزش به کارگيري اين روش در نقاط صحيح توسط خود بيمار و در گروه پلاسبو، به کارگيري طب فشاري در نقاط کاذب و بي اثر بود. داده ها در دو مرحله قبل و بعد از مداخله، در دوگروه طب فشاري و پلاسبو جمع آوري و با يکديگر مقايسه شدند.  
يافته ها: ميانگين شدت درد و طول مدت سردرد در گروه طب فشاري بعد ازمداخله نسبت به قبل از آن، اختلاف معناداري را نشان نداد. ميانگين شدت و مدت سردرد در دو گروه پلاسبو و طب فشاري، بعد از مداخله اختلاف معناداري نداشت.
نتيجه گيري :کاهش شدت و مدت سردرد در بيماراني که طب فشاري را به کار گرفتند در مقايسه باگروه پلاسبو تاييد نشد. اين وضعيت مي تواند به دليل تاثيرات پلاسبويي فشار و تلقين پذيري تعدادي از بيماران باشد.