مقاله تاثير به کارگيري فن آوري اطلاعات بر کارآيي و اثربخشي کارکنان سازمان فني و حرفه اي استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فن آوري اطلاعات و ارتباطات در علوم تربيتي از صفحه ۹۳ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: تاثير به کارگيري فن آوري اطلاعات بر کارآيي و اثربخشي کارکنان سازمان فني و حرفه اي استان مازندران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فن آوري اطلاعات
مقاله اثربخشي
مقاله کارآيي
مقاله سازمان فني و حرفه اي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خلعتبري جواد
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني طبقدهي سيده ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: زماني عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين پژوهش بررسي ميزان تاثير به کارگيري فن آوري اطلاعات بر کارآيي، اثربخشي و تصميم گيري گروهي کارکنان سازمان فني و حرفه اي استان مازندران بود. روش تحقيق توصيفي از نوع زمينه يابي و جامعه آماري کليه کارکنان سازمان فني و حرفه اي پنج شهر استان مازندران شامل بابل، قائم شهر، ساري، نکا و بهشهر به تعداد ۴۱۹ نفر بود. نمونه آماري از طريق جدول کرجسي و مورگان ۲۰۱ نفر محاسبه شد که به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب گرديد. ابزار اندازه گيري پرسشنامه محقق ساخته بسته پاسخ در طيف پنج گزينه اي ليکرت بود. پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ ۰٫۹۲ به دست آمد. به منظور بررسي و تحليل سوالات تحقيق از آزمون t تک نمونه اي استفاده شد و نتيجه تحقيق نشان داد که کاربرد فن آوري اطلاعات بر کارآيي، اثربخشي و تصميم گيري گروهي کارکنان سازمان فني و حرفه اي، تاثيرگذار است.