مقاله تاثير بواسيزوماب بر ناخنک عودکرده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: تاثير بواسيزوماب بر ناخنک عودکرده
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناخنک عودشده
مقاله رگ زايي
مقاله بواسيزوماب (آواستين)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقا علي شيري علي‌
جناب آقای / سرکار خانم: نادري مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: جديدي خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: بلوکي مقدم ياسر
جناب آقای / سرکار خانم: کرد سلمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: بيماري ناخنک ناشي از نوعي فرآيند رگ زايي است و داروي بواسيزوماب (آواستين) عليه تمامي انواع VEGF ها عمل کرده و باعث توقف رگ زايي مي شود. با توجه به خاصيت ضدرگ زايي داروي آواستين و درصد بالاي عود ناخنک به دنبال جراحي به عنوان روش درمان اصلي، مطالعه حاضر با هدف بررسي ميزان تاثير اين دارو بر ناخنک عودشده انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع کارآزمايي باليني روي ۱۷ بيمار مبتلا به ناخنک عودشده که در فاصله بين آبان سال ۱۳۸۷ تا اسفند همان سال به درمانگاه چشم يکي از بيمارستان هاي نظامي شهر تهران مراجعه کرده بودند و به روش نمونه گيري ساده انتخاب شدند، انجام شد. در بدو مطالعه ميزان رفرکشن، آستيگماتيسم، رگ زايي و اندازه ناخنک اندازه گيري شد و علايم باليني بيماران ثبت شد. پس از تزريق يک دوز ۲۵٫۱ ميلي گرم از داروي آواستين به بستر ناخنک، علايم باليني، آستيگماتيسم، رگ زايي و اندازه ناخنک يک هفته، يک ماه و سه ماه بعد ارزيابي شد. داده ها با نرم افزار SPSS 11.5 به کمک آزمون هاي ويلکاکسون و مجذور کاي تحليل شد.
يافته ها: خارش چشم (p=0.04) و ميزان رگ زايي ناخنک (p=0.001) به طور معني داري کاهش يافت. در بررسي ميزان آستيگماتيسم، اندازه ناخنک و ميزان رفرکشن چشم بيماران اختلاف آماري معني داري مشاهده نشد (p>0.05).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد استفاده از آواستين روي خارش چشم و رگ زايي ناخنک تاثير زيادي دارد، ولي روي ساير علايم تاثير کمتري مي گذارد. قضاوت در مورد تاثير آواستين بر ناخنک عودشده، مستلزم مطالعات بيشتر است.