مقاله تاثير تاب نخ بر هندسه سطح مقطع آن در پارچه هاي تاري-پودي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در فناوري نساجي (علوم و تكنولوژي نساجي) از صفحه ۲۵ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثير تاب نخ بر هندسه سطح مقطع آن در پارچه هاي تاري-پودي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختمان پارچه
مقاله سطح مقطع نخ
مقاله سطح تاب
مقاله خواص سطحي پارچه
مقاله بافندگي
مقاله بافت ساده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افراشته سياوش
جناب آقای / سرکار خانم: مراتي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: اصغريان جدي علي اصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پارامترهاي هندسي سازه هاي نساجي در پيش بيني ظاهر سطح پارچه و کارايي عملي آنها بسيار مهم مي باشد. شکل سطح مقطع نخ در پارچه هاي تاري-پودي تاثير قابل توجهي بر خواص پارچه از جمله خواص سطحي آنها نظير ناهمواري هاي سطحي دارد. در اين مقاله تاثير تاب نخ هاي تار و پود بر شکل سطح مقطع آنها در پارچه هاي تاري-پودي ساده مورد بررسي قرار گرفته است. تصاوير سطح مقطع نخ ها در پارچه بوسيله دستگاه آزمايشگاهي پروژکتينا و SEM تهيه شد. اندازه گيري ها بر روي شکل سطح مقطع نخ در پارچه نشان داد که شکل سطح مقطع نخ در پارچه ها با تغييرات مقدار تاب تغيير مي کند. بطوريکه با افزايش مقدار تاب از صفر به ۸۰۰ تاب در متر شکل سطح مقطع نيز از حالت عدسي شکل به بيضي و در نهايت تقريبا دايره تغيير مي کند. همچنين با کاهش سطح تاب در نخ اندازه قطر بزرگ بيضي افزايش مي يابد. در حاليکه با افزايش سطح تاب اندازه قطر کوچک بيضي افزايش مي يابد. تغييرات در شکل هاي سطح مقطع از لحاظ آماري داراي نتايج معني داري مي باشد.