مقاله تاثير تاريخ هاي مختلف کاشت و مقادير سولفات آمونيوم بر عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا رقم هايولا در کشت پاييزه در منطقه مانه و سملقان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۳۷۵ تا ۳۸۵ منتشر شده است.
نام: تاثير تاريخ هاي مختلف کاشت و مقادير سولفات آمونيوم بر عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا رقم هايولا در کشت پاييزه در منطقه مانه و سملقان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واژه هاي کليدي: کلزا
مقاله تاريخ کاشت
مقاله سولفات آمونيوم
مقاله عملکرد
مقاله اجزاي عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صدري ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي هاشم
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري تربقان مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير تاريخ هاي مختلف کاشت و کاربرد مقادير مختلف سولفات آمونيوم بر عملکرد و اجزاي عملکرد کلزا رقم هايولا در کشت پاييزه آزمايشي در شرايط آب و هوايي شهرستان مانه وسملقان در سال زراعي ۸۸ – ۱۳۸۷ اجرا گرديد. آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با چهار تکرار انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل سه تاريخ کاشت (۲۸ شهريور، ۱۳ و ۲۸ مهر ماه) و چهار تيمار کودي (کود پايه ۱۰۰ کيلوگرم در هکتار اوره، ۸۰ کيلوگرم در هکتار سولفات آمونيوم در ابتداي بهار و ۸۰ کيلو گرم سولفات آمونيوم در مرحله حداکثر ارتفاع گياه)، (کود پايه ۱۰۰ کيلوگرم در هکتار اوره، ۸۰ کيلوگرم در هکتار سولفات آمونيوم در ابتداي بهار و ۴۰ کيلوگرم اوره در مرحله حداکثر ارتفاع گياه)، (کود پايه ۱۰۰ کيلوگرم در هکتار اوره، ۴۰ کيلوگرم در هکتار اوره در ابتداي بهار و ۸۰ کيلوگرم سولفات آمونيوم در مرحله حداکثر ارتفاع گياه)، ( کود پايه ۱۰۰ کيلوگرم در هکتار اوره، ۴۰ کيلوگرم در هکتار اوره در ابتداي بهار و ۴۰ کيلوگرم اوره در مرحله حداکثر ارتفاع گياه)، انتخاب گرديدند. صفات مورد بررسي شامل تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در گياه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه بود. نتايج نشان داد تاريخ کشت ۱۳ مهرماه از نظر تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته و عملکرد دانه و تيمار کودي سوم از نظر تعداد غلاف در بوته و عملکرد دانه برتر بودند. بيشترين مقدار عملکرد دانه در اين حالت ۴٫۱ تن در هکتار و کمترين مقدار عملکرد دانه مربوط به تاريخ کشت سوم و تيمار کودي چهارم با ميانگين ۳٫۲ تن در هکتار بود.