مقاله تاثير تاريخ و تراکم کاشت بر برخي ويژگيهاي رشد گياه دارويي سنبل الطيب (.Valeriana officinalis L) و ميزان ديدرووالترات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۴۹۵ تا ۵۰۳ منتشر شده است.
نام: تاثير تاريخ و تراکم کاشت بر برخي ويژگيهاي رشد گياه دارويي سنبل الطيب (.Valeriana officinalis L) و ميزان ديدرووالترات
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريشه
مقاله ريزوم
مقاله طول
مقاله قطر
مقاله کروماتوگرافي با کارايي بالا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضي الهام
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس ثانوي سيدعلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: علي آبادي فراهاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: فوقي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه تاثير تاريخ و تراکم کاشت بر برخي ويژگيهاي رشد گياه دارويي سنبل الطيب (Valeriana officinalis L.) و ميزان ديدرووالترات، آزمايشي در سالهاي ۱۳۸۵ – ۱۳۸۴، در مزرعه آزمايشي پرديس ابوريحان دانشگاه تهران انجام شد. آزمايش به صورت کرتهاي خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با ۴ تکرار اجرا شد. عامل اصلي زمان کاشت، در سه سطح۲۰  مرداد، ۱۰ و ۳۰ شهريور و عامل فرعي تراکم کاشت نيز در سه سطح ۴۰۰۰۰، ۸۰۰۰۰ و ۱۲۰۰۰۰ بوته در هکتار گزينش شدند. بذرهاي سنبل الطيب از واحد تحقيقات گياهان دارويي دانشگاه شهيد بهشتي تهيه شدند و مقدار ديدرووالترات با دستگاه کروماتوگرافي با کارآيي بالا (HPLC) اندازه گيري شد. نتايج اين آزمايش نشان داد که تاريخ و تراکم کاشت بر طول و قطر ريشه و ريزوم و مقدار ديدرووالترات، در سطح ۱ درصد تاثير معني داري داشت و اثرهاي متقابل تاريخ و تراکم کاشت، تاثير معني داري بر مقدار ديدرووالترات داشت. با توجه به نتايج، بالاترين مقدار طول ريشه و ريزوم از تيمار تاريخ کاشت ۲۰ مرداد و تراکم ۱۲۰۰۰۰ بوته در هکتار حاصل شد و بالاترين مقدار قطر ريشه و ريزوم از تيمار تاريخ کاشت ۲۰ مرداد و تراکم ۴۰۰۰۰ بوته در هکتار بدست آمد. همچنين، نتايج نشان داد که بالاترين درصد ديدرووالترات (۱٫۴۶ درصد)، از تيمار تاريخ کاشت ۳۰ شهريور و تراکم ۴۰۰۰۰ بوته در هکتار حاصل شد.