مقاله تاثير تاريخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف کود نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ بهاره در اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۳۸۷ تا ۳۹۸ منتشر شده است.
نام: تاثير تاريخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف کود نيتروژن بر عملکرد و اجزاي عملکرد گلرنگ بهاره در اراک
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلرنگ
مقاله تاريخ کاشت
مقاله تراکم بوته و نيتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: فراهاني ايمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات تاريخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف نيتروژن روي گلرنگ بهاره رقم محلي اصفهان آزمايشي در سال زراعي ۸۷ – ۱۳۸۶ در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک اجرا شد. آزمايش به صورت فاکتوريل اسپيلت پلات در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در ۴ تکرار اجرا شد. تيمارهاي آزمايشي شامل دو تاريخ کاشت ۲۰ ارديبهشت و ۲۰ خرداد و سطوح مختلف نيتروژن شامل ۴۶، ۹۲ و ۱۳۸ کيلوگرم در هکتار نيتروژن از منبع اوره و تراکم هاي گياهي ۴۰۰ و ۸۰۰ هزار بوته در هکتار بودند. نتايج نشان داد بالاترين ميزان عملکرد دانه مربوط به تاريخ کاشت ۲۰ ارديبهشت ماه، مصرف ۹۲ کيلوگرم نيتروژن و تراکم گياهي ۸۰۰ هزار بوته در هکتار با ميانگين ۳۰۵۲ کيلوگرم درهکتار بوده است. کمترين ميزان عملکرد به ميزان ۱۲۶۲ کيلوگرم در هکتار مربوط به تيمار تاريخ کشت ۲۰ خرداد، مصرف ۹۲ کيلوگرم نيتروژن در هکتار و تراکم ۴۰۰ هزار بوته در هکتار به دست آمد. نتايج نشان داد تاخير درکشت تاثير مهمي در کاهش عملکرد گلرنگ بهاره در شرايط آب و هوايي اراک دارد. بر اساس نتايج به دست آمده تاريخ کشت ۲۰ ارديبهشت نسبت به کشت تاخيري در اراک زمان مناسب براي کشت و توليد گلرنگ بهاره است. گلرنگ محلي اصفهان نمي تواند به عنوان کشت دوم در تناوب هاي زراعي منطقه عملکرد مناسبي داشته باشد.