مقاله تاثير تاريخ کاشت بر دوره پر شدن دانه بر بنيه بذر کانولا (Brassica napus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۸۷ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: تاثير تاريخ کاشت بر دوره پر شدن دانه بر بنيه بذر کانولا (Brassica napus)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانولا
مقاله تاريخ کاشت
مقاله دوره پرشدن دانه
مقاله بنيه بذر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيكوبين مهشيد
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني افشين
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: ميرداوردوست فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير تاريخ کاشت طي دوره پرشدن دانه بر بنيه بذر کانولا، آزمايشي در سال زراعي ۸۵-۱۳۸۴ در ايستگاه تحقيقات کشاورزي گنبد اجرا شد. دو رقم کانولا (هايولا ۴۰۱ و آرجي اس ۰۰۳) در پنج تاريخ کاشت (۱۵ آبان، ۱۵ آذر، ۱۵ دي، ۱۵ بهمن، ۱۵ اسفند) بر اساس طرح اسپليت پلات در ۳ تکرار مورد مقايسه قرار گرفتند. براي ارزيابي بنيه بذر از آزمون هاي جوانه زني استاندارد، سرعت رشد گياهچه و هدايت الکتريکي استفاده شد. نتايج نشان داد که تاخير در کاشت از ۱۵ آبان باعث کاهش طول دوره پر شدن دانه، وزن هزار دانه، كيفيت بذر و عملکرد دانه كانولا شد. آزمون بنيه بذر نشان داد كه در هر دو رقم، تاخير در كاشت از ۱۵ آبان باعث كاهش درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، يكنواختي جوانه زني، تعداد گياهچه نرمال، وزن خشك گياهچه و افزايش هدايت الكتريكي شد. شرايط محيطي مانند دماي هوا طي دوره پرشدن دانه بر صفات مربوط به جوانه زني بذر موثر بودند. بنابراين مي توان تنها از بذور كانولا حاصل از تاريخ كشت مطلوب جهت كشت در سال بعد استفاده کرد.