مقاله تاثير تاريخ ‎هاي مختلف کاشت بر عملکرد ارقام مختلف گياه دارويي کتان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۳۱ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: تاثير تاريخ ‎هاي مختلف کاشت بر عملکرد ارقام مختلف گياه دارويي کتان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زمان کاشت
مقاله رقم
مقاله سرعت رشد محصول
مقاله سرعت رشد نسبي
مقاله شاخص سطح برگ
مقاله عملکرد
مقاله کتان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: نورمحمدي قربان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين تاريخ کاشت مناسب ارقام مختلف کتان دانه ‎اي آزمايشي به صورت کرت ‎هاي يک بار خرد شده با طرح پايه بلوک‌‎ هاي کامل تصادفي با ۱۲ تيمار و چهار تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج اجرا شد. تيمارها شامل چهار تاريخ کاشت (اول اسفند، پانزدهم اسفند، سي ام اسفند و پانزدهم فروردين) و سه رقم اصلاح شده (سوماکو، اينديا، فوستر) بودند. صفات اندازه‎ گيري شده شامل: ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، شاخص برداشت، عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيک، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبي، بودند. نتايج آزمايش نشان داد که بين تاريخ هاي مختلف کاشت از نظر ارتفاع بوته، عملکرد بيولوژيکي، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبي، شاخص سطح برگ، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، در سطح احتمال ۱% و براي شاخص برداشت در سطح احتمال ۵% تفاوت معني ‎دار وجود داشت. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که بين ارقام مورد مطالعه از نظر ارتفاع بوته، عملکرد بيولوژيکي، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبي، شاخص سطح برگ، عملکرد دانه، وزن هزار دانه و شاخص برداشت در سطح احتمال ۱% تفاوت معني ‎دار وجود داشت. اثر متقابل تاريخ کاشت در رقم بر عملکرد دانه در سطح احتمال ۱% معني ‎دار بود. تيمار تاريخ کاشت اول و رقم سوماکو با ميانگين ۶٫۱۴۳۷ کيلوگرم در هکتار بيشترين و تيمار تاريخ کاشت چهارم و رقم فوستر با ميانگين ۹٫۴۷۹ کيلوگرم در هکتار کمترين عملکرد دانه را توليد کردند.