مقاله تاثير تجدد بر سازمان فضايي شهر تهران در اواخر دوره قاجار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۱۲۹ تا ۱۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثير تجدد بر سازمان فضايي شهر تهران در اواخر دوره قاجار
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انديشه و فضا
مقاله تجدد
مقاله تهران ريخت شناسي شهر
مقاله شهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رياضي سيدابوالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فضا تجلي انديشه بشري است. از تحليل آن ميتوان به شيوه زندگي و نحوه نگاه انسان به جهان پي برد، ازاينرو سير تکوين انديشه جوامع انساني در قالب تحليل تباينات فضايي و تغييرات کالبدي قابل درک است. بي ترديد مدرنيته به عنوان يکي از مهمترين دستاوردهاي انديشه بشري، مبدا تغييرات بسياري در تمامي عرصه ها و شئون زندگي بشر بوده است. تکوين مدرنيته به مدرنيسم و مدرنيزاسيون طي سه قرن اخير چهره جهان را دگرگون ساخته است. در اين ميان فضاهاي شهري بيش از پيش و به شکلي آشکار متاثر از اين تغيير نگرش هم پاسخگوي نيازهاي جديد گرديده اند و هم خود نيازهاي جديدي براي انسان مدرن خلق کرده اند. تعامل ميان تغييرات فکري و تاثيرات فضايي انديشه بشري در بسياري از شهرهاي اروپايي مورد بررسي قرار گرفته است، اما بررسي اين مهم در ايران و به ويژه تهران هدف اصلي مقاله محسوب مي شود. بر اساس مطالعات انجامگرفته و با ابتنا به فرضيه محوري يعني تقدم انديشه بر ساختارهاي فضايي، به صراحت مي توان ادعا نمود تحولات سازمان فضايي تهران از اين قاعده مستثني نيست. ورود انديشه تجدد به ايران از اواخر دوره قاجار تاثير زيادي بر سازمان فضايي تهران گذاشت. تهران پايتخت قاجاريه از رهگذر اين انديشه شاهد شبکه جديد روابط شهري، کارکردهاي نوين در عرصه تعاملات و صورت بندي جديدي از فضاهاي کالبدي گرديد. علاوه بر تغيير در اين اشکال ظاهري، تهران اواخر قاجاريه آبستن تحولاتي در حوزه اجتماعي بود که در نهايت با انقلاب مشروطه به بار نشست. فهم بسياري از تغييرات کالبدي و تحولات فضايي شتاباني که در دوره کوتاه پهلوي اول رخ نمود، بدون ريشهيابي و درک روشني از دگرگوني هاي اواخر دوره قاجار ناممکن به نظر مي رسد.