مقاله تاثير تجديد ساختار بر بهره وري در صنعت برق ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در دانش و توسعه از صفحه ۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تاثير تجديد ساختار بر بهره وري در صنعت برق ايران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انرژي
مقاله تجديد ساختار
مقاله مقررات زدايي
مقاله شدت انرژي
مقاله بهره وري
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفعلي پور محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذبيحي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در چند دهه اخير، تجديد ساختار به عنوان ابزاري سياستي درصنعت برق مورد توجه قرار گرفته است و به تبع آن، بعضي اهداف بخشي، نظير افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي، افزايش رقابت، افزايش بازدهي و بهره وري حاصل شده است. هدف از تجديد ساختار صنعت برق، تغيير سازمان اين صنعت در جهت حذف انحصار و افزايش رقابت است. شناخت مشخصات روند تجديد ساختار مي ‌تواند به انتخاب روند کلي و انطباق آن با ساختار صنعت برق ايران کمک کند. موضوع اصلي مقاله حاضر، بررسي اثر تجديد ساختار بر بهره وري نيروي انساني شاغل در صنعت برق ايران است. به منظور بررسي چگونگي تاثير تجديد ساختار و ساير متغير‌هاي موثر بر بهره وري صنعت برق، از روش خود بازگشت با وقفه ‌هاي توزيعي (ARDL) استفاده شده است. نتايج حاکي از آن است که متغيرهاي تجديد ساختار در بلند مدت و کوتاه مدت تاثير مثبت و معناداري بر بهره وري نيروي انساني شاغل در صنعت برق و شدت انرژي برق مصرفي در کشور ايران دارند.