مقاله تاثير تجويز دو دوره متفاوت درمان با سيدر روي ميزان آبستني تلقيح دوم گاوهاي شيري واكل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: تاثير تجويز دو دوره متفاوت درمان با سيدر روي ميزان آبستني تلقيح دوم گاوهاي شيري واكل
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گاو
مقاله واکلي
مقاله پروژسترون
مقاله ميزان آبستني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده نوا حميد
جناب آقای / سرکار خانم: كهساري حسام
جناب آقای / سرکار خانم: تاجيك پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
واكلي يك سندروم محسوب مي شود كه علل مختلفي در بروز آن نقش دارند. عدم كارآيي بافت لوتئال يك علت شناخته شده در مرگ رويان محسوب مي شود. در اين مطالعه تاثير تجويز سيدر در دو پريود مختلف در گاوهاي واكل روي نرخ آبستني در تلقيح متعاقب درمان (تلقيح دوم) و نيز نرخ آبستني مجموع دو تلقيح اول و دوم بررسي گرديد. گاوهاي واكل شكم اول تا پنجم پس از زايش در طرح كه حداقل سه و حداكثر شش تلقيح ناموفق داشته اند به صورت تصادفي انتخاب و وارد مطالعه شدند. گاوها پس از مشاهده فحلي طبيعي و تلقيح در زمان مناسب در يكي از سه گروه زير قرار گرفتند: گروه اول (۴۰ راس): شامل گاوهاي واكلي بود كه سيدر را طي روزهاي ۹-۵ پس از تلقيح دريافت كردند (روز صفر=روز تلقيح) گروه دوم (۳۶ راس) گاوهاي واكلي بودند كه سيدر را طي روزهاي ۱۹-۵ پس از تلقيح دريافت كردند. گروه سوم (شاهد=۴۰ راس) شامل گاوهاي واكلي بود كه پس از تلقيح هيچ درماني را دريافت نكردند. تشخيص آبستني از طريق توشه ركتال به فاصله حدود ۴۵ روز پس از تلقيح انجام گرفت. نرخ آبستني گروه هاي مختلف تحت مطالعه در تلقيح دوم (تلقيح متعاقب سيدر گذاري) و مجموع دو تلقيح در گروه A، B و C به ترتيب: ۶۱٫۷، ۴۲٫۹، ۲۱٫۴ و ۸۲٫۵، ۶۶٫۷، ۴۵ درصد محاسبه شد كه از لحاظ آماري اختلاف معني دار تنها بين گروه A با C در هر سه حالت فوق ديده شد (p<0.05). تاثير معنادار در بهبود ميزان آبستني تنها در پريود كوتاه مدت تجويز پروژسترون ديده شد.