مقاله تاثير تجويز روزانه و هفتگي مکمل آهن بر ميزان هموگلوبين و فريتين بند ناف: يك کارآزمايي باليني تصادفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۱۰۹ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثير تجويز روزانه و هفتگي مکمل آهن بر ميزان هموگلوبين و فريتين بند ناف: يك کارآزمايي باليني تصادفي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کم خوني
مقاله هموگلوبين
مقاله فريتين
مقاله سولفات آهن
مقاله نوزاد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشيروان
جناب آقای / سرکار خانم: گشتاسبي آزيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه با هدف مقايسه اثربخشي و پيامدهاي دو رژيم مختلف مکمل آهن در دوران بارداري روي هموگلوبين و فريتين بند ناف و به صورت تجربي از نوع کارآزمايي باليني تصادفي انجام شد. ۲۸۱ زن باردار بين ۳۵-۱۸ سال و حاملگي تک قلو و شاخص توده بدني بين ۱۹٫۸-۲۶ و هموگلوبين ۱۰٫۵-۱۳٫۲g/dl بين ۲۰-۱۴ هفته بارداري مراجعه کننده به مرکز مراقبت هاي دوران بارداري بيمارستان امام شهرستان ساري انتخاب شده و به طور تصادفي به دو گروه دريافت کننده آهن روزانه و هفتگي تقسيم شدند. در گروه روزانه يک قرص فروس سولفات حاوي ۶۰ ميلي گرم آهن به صورت روزانه و در گروه هفتگي يك قرص فروس سولفات ۶۰ ميلي گرم دوشنبه و پنجشنبه داده شد. در گروه روزانه ۱۳۰ نمونه و در گروه هفتگي ۱۵۱ نمونه از بند ناف نوزاد در موقع زايمان براي اندازه گيري هموگلوبين و فريتين گرفته شد. اطلاعات جمع آوري شده با استفاده از آزمون t مستقل و مجذور کاي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
دو گروه مادران از نظر شاخص توده بدني، تعداد بارداري، سن، شغل، تخصيلات و ميزان هموگلوبين اوليه تفاوت آماري معني دار نداشتند. ميانگين هموگلوبين بند ناف در گروه روزانه ۱۴٫۷۵ (±۰٫۹۲) و در گروه هفتگي ۱۴٫۵۵ (±۰٫۸۰) گرم در دسي ليتر بود، ميانگين فريتين بند ناف در گروه روزانه ۱۳۳٫۲۳ (±۸۳٫۷۷) و در گروه هفتگي ۱۴۷٫۸۸ (±۸۵٫۰۲) ميکرو گرم در ليتر بود که هر دو شاخص بين دو گروه تفاوت آماري معني داري نداشتند؛ به ترتيب (P=0.54) و (P=0.148). نوزادان متولد شده در دو گروه از نظر وزن (P=0.001) و قد (P=0.007) با هم اختلاف معناداري داشتند. اگرچه ميزان هموگلوبين و فريتين در دو گروه مشابه بود، اما با توجه به شاخص وزن و قد نوزادان متولد شده و نقش وزن بدو تولد در سلامتي و بقاي نوزاد توصيه مي شود، رژيم مكمل آهن دو بار در هفته در مواردي که به علت عوارض گوارشي مادر قادر به مصرف روزانه آهن نباشد تجويز شود.