مقاله تاثير تحريك الكتريكي اعصاب از طريق پوست (تنس) در نقاط طب سوزني (هوگو و سان اينجيائو) بر كاهش طول مدت مرحله اول زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۱۹ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: تاثير تحريك الكتريكي اعصاب از طريق پوست (تنس) در نقاط طب سوزني (هوگو و سان اينجيائو) بر كاهش طول مدت مرحله اول زايمان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحريك الكتريكي اعصاب از طريق پوست
مقاله نقاط طب سوزني
مقاله طول مرحله اول زايمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقامحمدي آذر
جناب آقای / سرکار خانم: بهمنش فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: زعفري ماندانا
جناب آقای / سرکار خانم: توفيقي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: طول مدت زايمان از عوامل موثر بر نتايج حاملگي و آسيبهاي وارده بر مادر و جنين است. اين مطالعه با هدف مقايسه تاثير كاربرد تنس بر روي نقاط طب سوزني بر كاهش طول مدت مرحله اول زايمان و نياز به تقويت ليبر با اكسي توسين انجام شده است.
مواد و روشها: اين مطالعه كارآزمايي باليني دوسوكور بر روي ۶۴ زن نخست زاي سالم كه در مرحله اول فاز فعال زايمان در بيمارستان رازي قائم شهر بستري شدند، انجام گرديد. بيماران به دو گروه ۳۲ نفري بطور تصادفي تقسيم شدند. بر اساس قرعه كشي اعداد فرد به گروه تنس و اعداد زوج به گروه تنس نما اختصاص داده شد. در هر دو گروه پروپ دستگاه از ديلاتاسيون ۴ سانتي متر دهانه رحم روي نقاط هوگو در دو دست (واقع در پردة بين شست و انگشت اشاره مابين محل اتصال اولين و دومين استخوان متاكارپ) و دو پروپ ديگر روي نقاط سان اينجيائو در هر دو پا ( اين نقطه در فاصله ۴ انگشت [انگشت همان فرد] بالاي قوزك داخلي پا قرار دارد) قرار داده شد. در گروه تنفس جريان مداوم با فركانس ۱۰۰ هرتز در دقيقه و طول موج ۲۵۰ ميكروثانيه تنظيم شد و بطور متناوب ۲۰ دقيقه روشن و ۲۰ دقيقه خاموش شد و در گروه كنترل دستگاه روشن نشد. سپس طول مدت زايمان و نياز به تقويت ليبر با اكسي توسين، شدت درد و رضايتمندي در دو گروه مورد مقايسه قرار گرفت.
يافته ها: طول مدت فاز فعال مرحله اول زايمان ۱۸۰±۴۵ دقيقه در گروه تنس و ۲۳۸±۴۳ دقيقه در گروه تنس نما (P=0.002) و نياز به تقويت ليبر با اكسي توسين در ۱۶ نفر (%۵۰) در گروه تنس ۲۵ نفر (%۷۸٫۱) در گروه تنس نما (P=0.04) بود كه در گروه تنس بطور معني داري از گروه تنس نما كمتر بود. در گروه تنس شدت درد مرحله اول كمتر (P<0.001) و رضايت از روش مداخله بيشتر بود (P<0.001) در دو گروه از نظر نمره آپگار نوزاد تفاوتي مشاهده نشد.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه نشان داد كه كاربرد تنس بر روي نقاط طب سوزني مي تواند بعنوان يكي از روشهاي غير دارويي بدون عوارض بر روي مادر و جنين جهت تقويت ليبر و كوتاه كردن مرحله اول زايمان مفيد باشد.