مقاله تاثير تحريك هاي الكتريكي پوستي بر درد ناشي از پلي نوروپاتي محيطي در بيماران ديابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۸۸ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۳۶۳ تا ۳۶۹ منتشر شده است.
نام: تاثير تحريك هاي الكتريكي پوستي بر درد ناشي از پلي نوروپاتي محيطي در بيماران ديابت نوع ۲
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت نوع ۲
مقاله پلي نوروپاتي
مقاله تحريك الكتريكي پوستي
مقاله تنس
مقاله دياديناميك
مقاله دارونما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پورمومني عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اميني مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: يكي از عوارض ديابت قندي نوروپاتي دردناك است. درمان و كنترل درد در بيماران مبتلا به پلي نوروپاتي در حال حاضر محدود به درمان هاي علامتي است. يكي از روش هاي درمان برخي از دردها، استفاده از الكتروآنالژزي است. در مورد اثر و نوع الكتروآنالژزي، بر دردهاي پلي نوروپاتي مطالعه هاي ضد و نقيض وجود دارد. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان اثر و نوع تحريك الكتريكي مناسب در بيماران مبتلا به ديابت قندي بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه به صورت کارآزمايي باليني دوسوكور انجام شد. آن دسته از بيماران ديابتي نوع ۲ كه در ويزيت هاي ماهانه شكاياتي دال بر وجود دردهاي نوروپاتي داشتند، پس از غربالگري و تشخيص پلي نوروپاتي، انتخاب شدند. ۴۱ بيمار به سه گروه تقسيم شدند. در دو گروه دو نوع تحريک الکتريکي پوستي (تحريك الکتريکي پوستي از نوع تنس و جريان دياديناميك) اعمال شد و در گروه سوم از دارونماي تحريك الكتريكي استفاده شد. درمان طي دو مرحله انجام شد و تغييرات درد بيماران توسط نمره اسكور کيفي درد (۰ تا ۵) و نمره درد(VAS)  اندازه گيري شد. اطلاعات توسط نرم افزار آماري SPSS جمع آوري و به وسيله آزمون هاي آماري تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ميانگين درد در هر سه گروه قبل و بعد از درمان كاهش نشان داد. ولي تفاوت معني داري بين گروه ها مشاهده نشد.
نتيجه گيري: اگرچه تحريك هاي الكتريكي پوستي براي كاهش درد در برخي از بيماري ها موثر است، در مطالعه ما تفاوت معني داري بين جريان دياديناميك، تنس و دارونما در بيماران ديابتي نوع ۲ که درد داشتند، مشاهده نشد.