مقاله تاثير تحريکات الکتريکي با فرکانس هاي پايين بر روند کيندلينگ مسير پرفورنت و تغييرات فراساختاري ناحيه ژيروس دندانه دار در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي سبزوار (اسرار) از صفحه ۹۶ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: تاثير تحريکات الکتريکي با فرکانس هاي پايين بر روند کيندلينگ مسير پرفورنت و تغييرات فراساختاري ناحيه ژيروس دندانه دار در موش صحرايي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تشنج
مقاله تحريک با فرکانس پايين
مقاله ژيروس دندانه دار
مقاله بررسي فراساختاري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني رضيه
جناب آقای / سرکار خانم: ميرنجفي زاده سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: جهان شاهي انور علي
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي يوسف
جناب آقای / سرکار خانم: پيريايي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: زراعتي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اعمال تحريک الکتريکي با فرکانس پايين (LFS) باعث ايجاد اثرات ضد تشنجي مي شود. در اين تحقيق، تاثير فرکانس هاي مختلف LFS بر اثر ضد تشنجي آن با بررسي تغييرات رفتاري و فراساختاري در مدل صرعي کيندلينگ، مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش ها: در اين مطالعه تجربي، از ۴۵ سر موش صحرايي نر نژاد ويستار در محدوده وزني ۲۸۰-۲۵۰ گرم استفاده شد. براي ايجاد تشنج در حيوانات، الکترود تحريکي در مسير پرفورنت و الکترود ثبات در ژيروس دندانه دار قرار گرفت. حيوانات به روش ايجاد کيندلينگ سريع تحريک شدند. در گروه هاي مختلفي از حيوانات، به دنبال تحريکات کيندلينگ،LFS  با فرکانس هاي مختلف (۰٫۵، ۱ و۵  هرتز) اعمال شده و اثر آن در روند کيندلينگ (با مطالعه رفتاري و الکتروفيزيولوژيک) بررسي شد. پس از هفت روز تحريک، حيوانات کشته شده و از ناحيه ژيروس دندانه دار براي بررسي هاي ميکروسکوپ الکتروني نمونه گيري به عمل آمد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون هاي واريانس يک طرفه و دو طرفه، LSD، کروسکال واليس ومن ويتني يو و نرم افزاراستاتيستيکا نسخه ۲ استفاده شد.
يافته ها: اعمال فرکانس هاي مختلف LFS اثرات مهاري بر روند کيندلينگ داشت و مجموع مدت زمان تخليه هاي متعاقب و همچنين متوسط تعداد تحريکات براي بروز مراحل تشنجي ۴ و ۵ را به صورت معناداري کاهش داد. به علاوه، اعمال فرکانس هاي مختلف LFS مانع از افزايش ضخامت غشاي پس سيناپسي و ايجاد سيناپس هاي مقعر شکل مي گردد اما تفاوتي بين اثر ضد تشنجي LFS در فرکانس هاي مختلف ديده نشد.
نتيجه گيري: اعمال LFS مي تواند با جلوگيري از بروز تغييرات فراساختاري در طي پديده کيندلينگ، از افزايش تحريک پذيري نورون ها جلوگيري کرده و باعث ايجاد اثرات ضد تشنجي شود.