مقاله تاثير تحقيقات بازاريابي بر عملکرد از طريق فرهنگ بازارگرايي در آژانس هاي مسافرتي شهرستان مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در نيمه دوم ۱۳۸۸ در پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت) از صفحه ۱۱۱ تا ۱۳۱ منتشر شده است.
نام: تاثير تحقيقات بازاريابي بر عملکرد از طريق فرهنگ بازارگرايي در آژانس هاي مسافرتي شهرستان مشهد
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحقيقات بازاريابي
مقاله بازارگرايي
مقاله عملکرد
مقاله مشتري
مقاله رقابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كفاش پور آذر
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي سياهرودي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آشفتگي روند تجاري، افزايش رقابت در ميان شرکت هاي تجاري، محيط پيرامون سازمان ها را بسيار متفاوت تر از گذشته نموده است. شناخت مسيرهاي آتي تجاري و حرکت در راستاي آنها به نحوي که منافع سازمان را به همراه داشته باشد، ضرورت وجود تحقيقات بازاريابي را التزام مي بخشد. به نظر مي رسد بنابر باور برخي از صاحبنظران، بازارگرايي با تاثر از تحقيقات بازاريابي بتواند نتايج عملکردي سازمان را به نحو مطلوبي بهبود بخشد. از اين رو به منظور بررسي فرضيه هايي که مبتني بر مدل اين مطالعه مي باشند، پرسش نامه ساخته شده پس از تاييد روايي و پايايي، بين آژانس هاي مسافرتي شهر مشهد به عنوان جامعه آماري توزيع گرديد. تحليل داده هاي احصايي از پرسش نامه ها مبتني بر روش تحليل مسير مي باشد. نتايج حاصل از تحليل داده ها، حاکي از آن بود که تحقيقات بازاريابي اثر بسزايي بر بازارگرايي و همچنين عملکرد دارد، از طرفي بازارگرايي نيز از اثر زيادي بر عملکرد دارد. با اين وجود، اگر چه نتايج حاصل از تحقيق تمامي فرضيه ها را مورد تاييد قرار مي دهد؛ اما فرضيه اصلي تحقيق که همانا نقش واسطه گري بازارگرايي در ميان تحقيقات بازاريابي و عملکرد بود با ترديد روبرو گرديد.