مقاله تاثير تداخل زماني علف هرز تاج خروس ريشه قرمز (.Amaranthus retroflexus L) بر عملكرد لوبيا چشم بلبلي (.Vigna unguiculata L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۷۱ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: تاثير تداخل زماني علف هرز تاج خروس ريشه قرمز (.Amaranthus retroflexus L) بر عملكرد لوبيا چشم بلبلي (.Vigna unguiculata L)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاج خروس ريشه قرمز
مقاله تداخل
مقاله لوبياچشم بلبلي
مقاله عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرشكاري بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاج خروس از نظر ميزان خسارت وارده بر گياهان زراعي سومين علف هرز غالب دو لپه اي در سطح جهان است. به منظور كمي كردن عكس العمل لوبياچشم بلبلي به علف هرز تاج خروس ريشه قرمز از نظر برخي صفات مرتبط با عملكرد، اين آزمايش در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي تبريز به صورت طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار اجرا‌ شد. تيمارها در ۷ سطح بودند. پنج تيمار اول شامل حضور علف هرز تاج خروس به ترتيب در ۲، ۴، ۶، ۸ و ۱۰ هفته اول و سپس كنترل تاج خروس در مابقي فصل رويش بود. تيمار ششم شامل حفظ تاج خروس در كل دوره رويش بود. تيمار هفتم به عنوان تيمار شاهد انتخاب شد و علف هاي هرز (تاج خروس) در كل دوره رويش كنترل شدند. در تمامي تيمارها بذرهاي علف هرز هم زمان با لوبياچشم بلبلي كشت و در زمان هاي مربوط به سطوح تيمار از مزرعه وجين شدند. تجزيه واريانس داده هاي آزمايش نشان داد كه تأثير تيمارهاي مختلف بر روي كليه صفات مورد مطالعه معني دار بود. بيشترين ميزان پوشش سبز در مرحله گل دهي تيمار شاهد بدون علف هرز (%۷۹) و كمترين آن در تيمار تداخل علف هرز در تمام فصل كشت (%۲۵) اختصاص داشت. وزن ماده خشك اندام هاي هوايي تيمار شاهد بدون علف هرز (۳۸۹۵ كيلوگرم در هكتار) مشابه تيمار تداخل دوهفته اي تاج خروس در مراحل اول دوره رشد (۳۸۸۹ كيلوگرم در هكتار) بود. با افزايش زمان تداخل تاج خروس، تعداد نيام در بوته با شدت بيشتري در مقايسه با برخي از صفات ديگر كاهش نشان داد. بيشترين كاهش در وزن هزاردانه نسبت به شاهد بدون علف هرز، در تيمار رشد هم زمان لوبياچشم بلبلي و تاج خروس (۷۰٫۱۳ درصد) مشاهده شد. كمترين عملكرد دانه به تيمار تداخل در تمام فصل رويش تعلق داشت و ميزان كاهش عملكرد اين تيمار نسبت به شاهد بدون علف هرز ۹۸٫۴۹ درصد بود. با در نظر گرفتن حداكثر كاهش عملكرد مجاز %۱۰ توصيه مي شود كه در صورت ادامه حضور تاج خروس در مزرعه تا بيش از ۴ هفته اول دوره رشد، نسبت به كنترل آن اقدام گردد.