مقاله تاثير تداخل گيرنده هاي موسكاريني و NMDA ناحيه تگمنتوم شكمي بر تثبيت حافظه اجتنابي مهاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۷۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: تاثير تداخل گيرنده هاي موسكاريني و NMDA ناحيه تگمنتوم شكمي بر تثبيت حافظه اجتنابي مهاري
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسکوپولامين
مقاله گيرنده NMDA؛ ثبيت حافظه
مقاله ادگيري اجتنابي مهاري
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي گلاويژ
جناب آقای / سرکار خانم: پيري مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: پورمتعبد علي
جناب آقای / سرکار خانم: عريان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: زرين دست محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: در اين مطالعه، اثر تزريق پس از آموزش آنتاگونيست غيرانتخابي گيرنده هاي موسكاريني، اسكوپولامين و داروهايي كه بر گيرنده هاي  NMDAاثر مي گذارند و برهمكنش آنها در تثبيت حافظه اجتنابي مهاري مورد بررسي قرار گرفت.
مواد و روش ها: موش هاي صحرايي با تزريق درون صفاقي كتامين هيدروكلرايد و زايلزين بيهوش شدند و در دستگاه استريوتاكسي قرار گرفتند. دو كانول، ۲ ميلي متر بالاتر از ناحيه تگمنتوم شكمي قرار داده شد. پس از يك هفته، موش ها در دستگاه يادگيري احترازي غيرفعال آموزش ديدند و داروها بعد از آموزش موفق تزريق شد. ۲۴ ساعت بعد از آموزش، آزمايش انجام شد و ميزان تاخير حيوان در ورود به خانه سياه به عنوان معيار حافظه اندازه گيري شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آناليز واريانس يك طرفه و دوطرفه و به دنبال آن آزمون تعقيبي توكي استفاده شد.
يافته ها: تزريق اسكوپولامين (۱mg/rat تا ۲) و  MK-801(0.75mg/rat تا ۱) بلافاصله بعد از آموزش، حافظه اجتنابي مهاري را در روز آزمون کاهش داد. به کار بردن مقادير غير موثر MK-801 و اسکوپولامين (۰٫۲۵mg/rat تا ۰٫۵) همراه با هم، حافظه اجتنابي مهاري را کاهش داد. تزريق بعد از آموزش NMDA (0.001mg/rat تا ۰٫۰۱) به ناحيه تگمنتوم شکمي به تنهايي اثري نداشت، اما به کار بردن همزمان آن با اسکوپولامين (۲mg/rat) از اثر کاهنده اسکوپولامين بر حافظه اجتنابي مهاري ممانعت کرد.
نتيجه گيري: گيرنده هاي موسكاريني استيل كولين و گيرنده هاي NMDA در مكانيزم هاي تعديل كننده حافظه اجتنابي مهاري نقش دارند. بين گيرنده هاي موسكاريني و NMDA در تعديل تثبيت حافظه اجتنابي مهاري در ناحيه تگمنتوم شكمي برهمكنش وجود دارد.