مقاله تاثير تدريس بسته فراشناختي بر خودراهبري در يادگيري دانشجويان مدارك پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۱۳۱ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: تاثير تدريس بسته فراشناختي بر خودراهبري در يادگيري دانشجويان مدارك پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تدريس
مقاله بسته فراشناختي
مقاله خودراهبري
مقاله يادگيري
مقاله حل مساله
مقاله تفکر انتقادي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گردان شكن مريم
جناب آقای / سرکار خانم: يارمحمديان محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: عجمي سيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تغيير و تحولات سريع در عرصه علم و دانش، نياز مبرم نظام هاي آموزش عالي را به فراگيران خودراهبر و مستقل ضروري مي سازد. هدف اين پژوهش تعيين ميزان تاثير تدريس بسته فراشناختي بر خودراهبري در يادگيري دانشجويان مدارك پزشكي بود.
روش ها: در اين مطالعه نيمه تجربي دو گروهي با پيش آزمون و پس آزمون، ۲۴ نفر از دانشجويان پسر و دختر رشته مدارك پزشكي بطور غير تصادفي به عنوان نمونه انتخاب، و به صورت تصادفي و بطور مساوي در دو گروه تجربي و شاهد قرار گرفتند. بسته فراشناختي محقق ساخته در شش جلسه دو ساعته براي گروه تجربي به شيوه توضيحي همراه با پرسش و پاسخ تدريس شد. ابزار گرد آوري اطلاعات، مقياس خوددرجه بندي يادگيري خودراهبر ويليامسون بود. داده ها با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي (ميانگين و انحراف استاندارد) و آمار استنباطي (تحليل كوواريانس) و با نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: ميانگين نمرات كل خودراهبري در يادگيري و زيرمقياس هاي آن در گروه تجربي در پس آزمون نسبت به پيش آزمون افزايش يافت.
نتيجه گيري: تدريس بسته فراشناختي در افزايش نمره كل خودراهبري در يادگيري و زيرمقياس هاي آن تاثير دارد.