مقاله تاثير تدريس به روش سخنراني و سخنراني همراه با يادگيري مبتني بر مساله بر خودکارآمدي دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد نجف آباد سال ۸۸-۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي از صفحه ۲۶۲ تا ۲۶۸ منتشر شده است.
نام: تاثير تدريس به روش سخنراني و سخنراني همراه با يادگيري مبتني بر مساله بر خودکارآمدي دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد نجف آباد سال ۸۸-۸۷
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودکارآمدي
مقاله آموزش پرستاري
مقاله سخنراني
مقاله يادگيري مبتني بر مساله
مقاله روش تدريس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فشاركي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامي وقار محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مقيميان مريم
جناب آقای / سرکار خانم: آذربرين مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خودکارآمدي در به کارگيري دانش و مهارت هاي علمي و حرفه اي نقش مهمي دارد. روش هاي آموزشي مي توانند مهارت هاي مختلفي از جمله ظرفيت هاي تصميم گيري را توسعه دهند. هدف از اين پژوهش تعيين تاثير تدريس به روش سخنراني و سخنراني همراه با يادگيري مبتني بر مساله (Problem based Learning) بر خودکارآمدي دانشجويان پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد در سال تحصيلي ۸۸-۱۳۸۷بود.
روش ها: اين پژوهش يک مطالعه نيمه تجربي است که نمونه آن را ۴۴ نفر از دانشجويان پرستاري ورودي سال۱۳۸۵ دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد تشکيل مي داد که با روش نمونه گيري غيراحتمالي انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه ۲۲ نفره تجربي و شاهد تقسيم شدند. ابزار گرد آوري داده، ويراست ايراني پرسشنامه استاندارد خودکارآمدي (Generalized self Efficacy) (GSE10) بود. تجزيه و تحليل داده ها با محاسبه ميانگين و انحراف معيار و مقايسه ها با آزمون t زوج و مستقل، توسط نرم افزار SPSS ويرايش ۱۵ انجام شد.
نتايج: در گروه سخنراني ميانگين نمره خودکارآمدي به طور معنادار افزايش يافتP<0.004) ). در گروه PBL نيز ميانگين نمره خودکارآمدي به طور معنادار افزايش يافت.(P<0.001)  هر چند ميانگين نمره بعد از آموزش در گروه PBL بيشتر از گروه سخنراني بود، اما اختلاف ميانگين نمره قبل و بعد از آموزش در دو گروه تفاوت معنادار نداشت.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که آموزش هاي موثر مي تواند خودکارآمدي دانشجو در جهت اجراي عملکرد مرتبط را ارتقا دهد. با توجه به ميانگين بالاتر آموزش حل مساله پيشنهاد مي گردد دست اندرکاران آموزش در برنامه درسي مقاطع دانشگاهي به اين روش آموزشي توجه بيشتري نمايند.