مقاله تاثير تراكمهاي مختلف &#946- گلوكان برسنتز پرولاكتين در ياخته هاي GH3/B6 و بررسي گيرنده &#946- گلوكان در اين ياخته ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۶۶۳ تا ۶۷۱ منتشر شده است.
نام: تاثير تراكمهاي مختلف &#946- گلوكان برسنتز پرولاكتين در ياخته هاي GH3/B6 و بررسي گيرنده &#946- گلوكان در اين ياخته ها
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلولهاي GH3/B6
مقاله پرولاكتين
مقاله β- گلوكان٬ دکتين-۱

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاعرزاده فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: سپهري حوري
جناب آقای / سرکار خانم: حسين قمرتاج
جناب آقای / سرکار خانم: گليايي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: دلفي لادن
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي ياسمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پرولاكتين هورموني پلي پپتيدي است كه از هيپوفيز پيشين ترشح مي شود و عملكرد اصلي آن٬ تحريك سنتز شير (لاكتاسيون) است. اخيرا نقش پرولاكتين در سيستم ايمني توجه پژوهشگران را به خود جلب كرده است. در بخش اول اين مطالعه، اثر -β گلوكان بر سنتز پرولاكتين بررسي شده است. نقش -β گلوكان كه يک پليمر گلوكز است در تحريك سيستم ايمني نيز در مطالعات متعددي گزارش شده است. در اين بررسي از سلولهاي GH3/B6 كه هورمونهاي پرولاكتين و رشد را سنتز و ترشح مي كنند استفاده گرديده است. در بخش دوم، هدف شناسايي گيرنده اين پلي ساكاريدها، دكتين-۱، در اين سلولها بوده است. گيرنده دكتين-۱ در انواع مختلفي از سلولهاي ايمني و غير ايمني بيان مي شود. مقدار پرولاكتين داخل سلولي با استفاده از ليز سلولها و توسط كيت اليزا سنجيده شد. سلولها با غلظتهاي ۵، ۱۵۰ و ۲۵۰ ميکروگرم بر ميلي ليتر -β گلوكان به مدت ۴۸ ساعت تيمار شدند. از TRH (50 نانومولار) به عنوان كنترل مثبت و دكستران (۱۵۰ ميکروگرم بر ميلي ليتر) به عنوان كنترل منفي استفاده گرديد. به منظور شناسايي گيرنده،RNA  سلولهاي GH3/B6 تحت تاثير محرك و بدون محرك استخراج شد. از بافت طحال كه بيان اين گيرنده در آن گزارش شده است به عنوان بافت كنترل استفاده گرديد. بيان گيرنده دكتين-۱ در اين سلولها با استفاده از روش RT-PCR و PCR مطالعه شد. نتايج به دست آمده نشانگر آن است كه غلظتهاي ۱۵۰ و ۲۵۰ ميکروگرم بر ميلي ليتر -β گلوكان ميزان پرولاكتين داخل سلولي را به طور معني داري نسبت به نمونه كنترل افزايش مي دهند (P<0.001 و(P<0.05 . نتايج حاصل همچنين نشان مي دهند كه -β گلوكان از طريق گيرنده اختصاصي خود، دكتين-۱ اثر تحريكي خود را بر سلولهاي GH3/B6 اعمال مي كند به گونه اي كه بيان اين گيرنده در حضور -β گلوكان به ميزان چشمگيري افزايش مي يابد.