مقاله تاثير تراکم بوته بر عملکرد سه رقم لوبياچيتي (Phaseolus vulgaris) در شرايط آب و هوايي ياسوج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در (نيمه اول) ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حبوبات ايران از صفحه ۴۳ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: تاثير تراکم بوته بر عملکرد سه رقم لوبياچيتي (Phaseolus vulgaris) در شرايط آب و هوايي ياسوج
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام لوبياچيتي
مقاله اجزاي عملکرد دانه
مقاله عملکرد بيولوژيک
مقاله شاخص برداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرجي هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: قلي زاده ثنا
جناب آقای / سرکار خانم: اوليايي حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي گندماني محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعيين تراکم بهينه لوبياچيتي در شهرستان ياسوج، اين آزمايش در قالب فاکتوريل بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي با دو عامل رقم و تراکم بوته در سه تکرار در سال ۱۳۸۷ اجرا گرديد. عامل رقم در سه سطح شامل ارقام کشاورزي، تلاش و اشتري و عامل تراکم بوته نيز در پنج سطح شامل ۱۰ بوته، ۲۰ بوته، ۳۰ بوته، ۴۰ بوته و ۵۰ بوته در مترمربع بود. نتايج نشان داد که تاثير تراکم بوته، رقم و اثر متقابل تراکم بوته و رقم بر عملکرد دانه معني دار گرديد. بيشترين عملکرد دانه در تراکم ۵۰ بوته در مترمربع به ميزان ۱/۵۳۹ و کمترين عملکرد دانه در تراکم ۱۰ بوته در مترمربع به ميزان ۴/۲۰۳ گرم در مترمربع به دست آمد. تعداد غلاف در واحد سطح و تعداد دانه در غلاف در تراکم ۵۰ بوته در مترمربع بيشتر از چهار تراکم ديگر بود. عملکرد رقم تلاش نيز به طور معني داري بيشتر از دو رقم ديگر بود. تعداد غلاف در واحد سطح در رقم تلاش به طور معني داري نسبت به دو رقم ديگر، بيشتر بود. رقم اشتري در تراکم ۱۰ بوته در مترمربع با ميانگين ۷/۱۶۱ گرم در مترمربع کمترين و رقم تلاش در تراکم ۵۰ بوته در متر مربع با ۶/۶۰۶ گرم در مترمربع، بيشترين عملکرد دانه را توليد نمودند.