مقاله تاثير تراکم بوته بر عملکرد و اجزاي عملکرد لوبيا چشم بلبلي و لوبيا تپاري محلي جيرفت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۹۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: تاثير تراکم بوته بر عملکرد و اجزاي عملکرد لوبيا چشم بلبلي و لوبيا تپاري محلي جيرفت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوبيا تپاري
مقاله ‌لوبيا چشم بلبلي
مقاله تراکم
مقاله عملکرد
مقاله شاخص برداشت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدني حميد
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزادي محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: دريني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مطالعه عملکرد و اجزا عملکرد لوبيا چشم بلبلي و لوبياتپاري محلي جيرفت در تراکم هاي مختلف در سال ۱۳۸۸ و در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد جيرفت مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش به صورت اسپليت پلات در قالب بلوک هاي کامل تصادفي در ۴ تکرار اجرا شد. تيمارهاي آزمايشي شامل تراکم بوته در واحد سطح به عنوان عامل اصلي و سه ژنوتيپ لوبيا گرمسيري شامل لوبيا چشم بلبلي محلي جيرفت، توده لوبيا تپاري کرم رنگ و توده لوبياي تپاري سياه رنگ به عنوان عامل فرعي در نظر گرفته شد. تراکم هاي مختلف از طريق تنظيم فاصله بين بوته ها روي رديف هاي کاشت (۵، ۱۰ و ۱۵ سانتي متر) پس از استقرار کامل بوته ها انجام گرفت. نتايج نشان داد عامل تغيير در تراکم بوته نمي تواند عملکرد دانه و عملکرد کاه را تحت تاثير قرار دهد ولي عملکرد دانه و کاه در ژنوتيپ هاي مختلف به ترتيب در سطح احتمال آماري ۱% و ۵% تفاوت معني داري را نشان دادند. در اين بررسي بالاترين عملکرد دانه مربوط به توده لوبيا تپاري کرم رنگ به ميزان ۲٫۱۰ تن در هکتار و کمترين آن مربوط به ژنوتيپ لوبيا تپاري سياه رنگ به ميزان ۱٫۳۷ تن در هکتار بود. بيشترين عملکرد کاه توسط لوبيا چشم تپاري کرم رنگ به ميزان ۲٫۴۷ تن در هکتار و کمترين آن در توده لوبيا تپاري سياه رنگ به ميزان ۱٫۷۱ تن در هکتار به دست آمد. همچنين تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه درغلاف و تعداد کل دانه در بوته تحت تاثیر تراکم قرار گرفته و به ترتيب در سطح احتمال آماري ۱% ، ۵% و ۱% معني دار گرديد. ژنوتيپ هاي مختلف لوبيا گرمسيري از نظر صفات تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه درغلاف، طول غلاف، وزن هزار دانه و تعداد دانه در بوته در سطح احتمال ۱% تفاوت هاي معني داري را نشان دادند.