مقاله تاثير تراکم بوته و باکتري ريزوبيوم همراه با کاربرد ريزمغذي ها بر عملکرد و برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک موثر بر رشد نخود (.Cicer arietinum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۱۳۹ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: تاثير تراکم بوته و باکتري ريزوبيوم همراه با کاربرد ريزمغذي ها بر عملکرد و برخي ويژگي هاي فيزيولوژيک موثر بر رشد نخود (.Cicer arietinum L)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم
مقاله رايزوبيوم
مقاله آناليز رشد
مقاله ريزمغذي
مقاله نخود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خندان بجندي تيمور
جناب آقای / سرکار خانم: سيدشريفي رئوف
جناب آقای / سرکار خانم: صدقي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري زكريا رسول
جناب آقای / سرکار خانم: نامور علي
جناب آقای / سرکار خانم: مولايي پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري مقدم مجيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير تراکم بوته (۲۵، ۳۵ و ۴۵ بوته در مترمربع به ترتيبD3, D2, D1 ) و تلقيح با باکتري رايزوبيوم (بدون تلقيح، تلقيح با رايزوبيوم، تلقيح با رايزوبيوم به همراه عناصر ميکرو به ترتيب R2, R1, R0) بر رشد و عملکرد نخود، در سال ۱۳۸۷ در مزرعه تحقيقاتي کشاورزي دانشگاه محقق اردبيلي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در ۴ تکرار بررسي گرديد. تراکم بوته بر تعداد دانه در نيام و وزن ۱۰۰ دانه اثر غيرمعني دار و بر عملکرد دانه تک بوته و شاخص برداشت تاثير معني دار داشت. تاثير تلقيح با ريزوبيوم بر وزن ۱۰۰ دانه غيرمعني دار و بر تعداد دانه در نيام، تعداد دانه در بوته و شاخص برداشت معني دار شد. اثر متقابل بين تراکم بوته و ريزوبيوم بر تعداد شاخه فرعي، تعداد نيام در شاخه، تعداد نيام در بوته، تعداد دانه در بوته و عملکرد دانه در واحد سطح معني دار گرديد. بالاترين عملکرد دانه تک بوته (۶/۳ گرم) و شاخص برداشت (۲۱/۴۵ درصد) از D1 و پايين ترين ميزان آنها به ترتيب با ۶/۲ گرم و ۷۹/۳۵ درصد از D3 حاصل گرديد. بيشترين تعداد دانه در نيام، عملکرد تک بوته و شاخص برداشت بترتيب با مقادير ۰۳/۱ ،۸/۳ گرم و ۷۲/۴۳ درصد از تيمار R2 و کمترين مقادير آنها به ترتيب با ۸۶/۰، ۵/۲ گرم و ۹۱/۳۳ درصد از R0 بدست آمد. بيشترين تعداد شاخه فرعي از ترکيب تيماري D1*R1 وD1*R2، تعداد نيام در شاخه از هر سه سطح تلقيح D1 و D2*R2 تعداد دانه در بوته در هر سه سطح تلقيح D1 و D2*R1 و D3*R2 بدست آمد. در حالي که کمترين مقادير تعداد شاخه فرعي، تعداد نيام در بوته و تعداد دانه در بوته در D3*R0 و کمترين تعداد نيام در شاخه در D2*R0  بدست آمد. بيشترين و کمترين عملکرد دانه بترتيب مربوط به ترکيب تيماري D3*R2 و D1*R0 بود. بررسي شاخص هاي رشد نشان داد که با افزايش تراکم کاشت و تلقيح بذور با باکتري رايزوبيوم به همراه به کارگيري ريزمغذي ها، شاخص سطح برگ، زيست توده کل، سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبي و سرعت جذب خالص افزايش يافت.