مقاله تاثير تراکم بوته و سطوح مختلف نيتروژن بر درصد پروتئين، عملکرد و تجمع نيترات در غده سيب زميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله الكترونيك توليد گياهان زراعي از صفحه ۱۵۱ تا ۱۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثير تراکم بوته و سطوح مختلف نيتروژن بر درصد پروتئين، عملکرد و تجمع نيترات در غده سيب زميني
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پروتئين غده
مقاله تجمع نيترات
مقاله تراکم بوته
مقاله سيب زميني
مقاله نيتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جماعتي ثمرين شهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: توبه احمد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي مجد كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: اصغري علي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ذبيحي محمودآباد رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: شيري جناقرد منوچهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير تراکم بوته و سطوح مختلف نيتروژن بر درصد پروتئين، عملکرد و تجمع نيترات در غده سيب زميني رقم آگريا، برخي به صورت آزمايش فاكتوريل بر پايه بلوک هاي کامل تصادفي با ۳ تکرار در سال ۱۳۸۵ در اردبيل انجام شد. عوامل آزمايشي عبارت بودند از سطوح کودي صفر، ۸۰، ۱۶۰ و ۲۰۰ کيلوگرم در هکتار نيتروژن خالص و تراکم گياهي ۵٫۵، ۷٫۵ و ۱۱ بوته در مترمربع. بر اساس نتايج آزمايش، تراکم ۱۱ بوته در مترمربع از نظر تعداد غده و وزن خشک آن، عملکرد غده و پروتئين در واحد سطح در بالاترين گروه قرار گرفت. کمترين وزن متوسط غده و درصد پروتئين آن نيز با همين تيمار به دست آمد. با افزايش کود نيتروژن تا ۸۰ کيلوگرم در هکتار، تعداد، وزن خشک، عملکرد و ميزان پروتئين غده افزايش يافت. در اثر متقابل تراکم بوته و کود نيتروژن، بيشترين غلظت نيترات در وزن خشک غده با سطح ۲۰۰ کيلوگرم در هکتار نيتروژن و تراکم ۵٫۵ بوته در مترمربع به دست آمد. بنابراين طبق نتايج به دست آمده در شرايط اين آزمايش، مصرف ۸۰ كيلوگرم كود نيتروژن در هكتار و تراکم ۱۱ بوته در مترمربع براي دست يابي به بالاترين عملکرد و پروتئين و کمترين تجمع نيترات غده براي اين رقم سيب زميني در شرايط اردبيل مناسب به نظر مي رسد.