مقاله تاثير تراکم بوته و مقادير کود نيتروژن در عملکرد علوفه تر و برخي صفات فيزيولوژيکي سورگوم علوفه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۸۳ تا ۹۱ منتشر شده است.
نام: تاثير تراکم بوته و مقادير کود نيتروژن در عملکرد علوفه تر و برخي صفات فيزيولوژيکي سورگوم علوفه اي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سورگوم علوفه اي
مقاله عملکرد
مقاله تراکم و نيتروژن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهاني ايمان
جناب آقای / سرکار خانم: نادري درباغشاهي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خدابنده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: طهماسبي زاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري بنياد مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور بررسي تراکم و مصرف سطوح مختلف نيتروژن بر عملکرد و اجزا عملکرد و برخي صفات فيزيولوژيکي سورگوم علوفه اي رقم اسپيدفيد در سال ۱۳۸۷ در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراک، واقع در ۵ کيلومتري جاده خمين انجام شد. اين آزمايش به صورت فاکتوريل در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در ۴ تکرار اجرا گرديد. عامل مقادير کود اوره در سه سطح: ۱۵۰، ۲۵۰ و ۳۵۰ کيلوگرم در هکتار و عامل تراکم هاي کاشت در سه سطح: ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار بوته در هکتار بود. نتايج تجزيه واريانس نشان داد اثر مصرف سطوح مختلف نيتروژن بر صفات  ارتفاع پنجه معني دار شد. اثر متقابل تيمارها نيز بر صفات عملکرد علوفه تر، تعداد پنجه در بوته و نسبت وزن خشک به وزن تر معني دار شد. بالاترين ميزان عملکرد علوفه تر نيز ۴۹٫۵ تن در هکتار در تراکم ۴۰۰ هزار بوته در هکتار و مصرف ۳۵۰ کيلوگرم در هکتار به دست آمد. همان طور که ملاحظه مي شود بالاترين ميزان عملکرد علوفه تر در بالاترين سطح مصرف کود اوره و بالاترين سطح تراکم به دست آمده است که نشان دهنده اين است که سورگوم نسبت به افزايش ميزان تراکم ونيتروژن واکنش مثبت نشان مي دهد.