مقاله تاثير تراکم خاک هاي زراعي بر نفوذ پذيري و کارايي مصرف آب در منطقه پاکدشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۶۰ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تاثير تراکم خاک هاي زراعي بر نفوذ پذيري و کارايي مصرف آب در منطقه پاکدشت
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تراکم خاک
مقاله جرم مخصوص ظاهري
مقاله کارايي مصرف آب
مقاله عملکرد
مقاله نفوذپذيري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادگان بهزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تراکم خاک، مشکل جدي کشاورزان در منطقه پاکدشت است. تراکم زياد خاک، با افزايش مقاومت نفوذ و جرم مخصوص ظاهري خاک، باعث تخريب خواص فيزيکي خاک، کاهش تخلخل و نفوذپذيري آب مي شود، همچنين با تقليل جذب آب و مواد غذايي، گسترش ريشه و رشد گياه محدود گرديده و توليد محصول کاهش مي يابد. اين پژوهش با هدف بررسي تاثير تراکم خاک زراعي در ۱۲ مزرعه گندم، بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي، اجرا شد. مقاومت نفوذ خاک، با دستگاه مقاومت سنج نفوذ الکترونيکي، در ۱۰ نقطه مختلف از عمق صفر تا ۳۵ سانتي متر در هر مزرعه، (هر مزرعه به عنوان يک تيمار است) براي تعيين متوسط مقاومت نفوذ، اندازه گيري گرديد. پس از تجزيه واريانس، مقايسه ميانگين داده ها، بر اساس آزمون دانکن انجام شد. نتايج نشان داد که جرم مخصوص ظاهري از ۱٫۳٫۴ به ۱٫۷۹ مگا گرم بر متر مکعب، مقاومت نفوذ از ۰٫۳۲ به ۴٫۵۴ مگاپاسکال و نفوذپذيري از ۷۰ به ۱۲ ميلي متر در ساعت به ترتيب در خاک غير متراکم و خاک با تراکم زياد، تغيير يافته است. تراکم زياد خاک، موجب کاهش ۸۱٫۴ درصد نفوذپذيري و ۳۴ درصد آب قابل استفاده و همچنين کاهش ۴۰ درصد عملکرد و ۳۹٫۳ درصد کارايي مصرف آب شده است. کاهش تراکم خاک، باعث افزايش بهره وري مصرف آب، بهبود کيفيت خاک و افزايش عملکرد مي گردد.