مقاله تاثير تراکم و اندازه غده چه روي برخي صفات کمي و کيفي سيب زميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۲۰ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: تاثير تراکم و اندازه غده چه روي برخي صفات کمي و کيفي سيب زميني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه غده چه
مقاله تراكم بوته
مقاله توليد بذر از ريز غده
مقاله رقم آگريا
مقاله ميني تيوبر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جم الهام
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: اميني ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: دهدار بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير تراكم و اندازه غده چه روي برخي صفات كمي و كيفي سيب زميني رقم آگريا، آزمايشي در سال زراعي ۱۳۸۴ در ايستگاه تحقيقات كشاورزي اردبيل بصورت كرت هاي خرد شده در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در ۴ تكرار اجرا گرديد. عامل اصلي شامل فواصل بوته روي رديف (۱۲، ۸ و ۱۶ سانتي متر) و عامل فرعي شامل اندازه غده چه (۱ تا ۱۰ ، ۱۱ تا ۲۰ و ۵۰ گرم) بود. فاصله بوته (تراكم) بر تاريخ سبز شدن، گلدهي، غده زايي، ارتفاع بوته، قطر ساقه اصلي، تعداد ساقه اصلي در بوته، تعداد غده در بوته، ميانگين اندازه (وزن) غده، عملكرد و درصد ماده خشک غده در سطح ۱% و بر تاريخ استولون زايي در سطح ۵% تاثير معني دار داشت. اندازه غده چه بر تاريخ سبز شدن، گلدهي و غده زايي، ارتفاع بوته، درصد ماده خشک در سطح ۵% و قطر ساقه اصلي، تعداد ساقه اصلي در بوته، تعداد غده در بوته، ميانگين اندازه (وزن) غده و عملکرد در سطح ۱% تاثير معني دار داشت. در فاصله کاشت ۱۶ سانتي متر بيشينه قطر ساقه اصلي، تعداد ساقه اصلي در بوته، ميانگين اندازه (وزن) غده و درصد ماده خشک بدست آمد. در فاصله کاشت ۸ سانتي متر ظهور سريع صفات فنولوژيک و بيشينه ارتفاع بوته، تعداد غده در بوته و عملکرد به دست آمد. در غده هاي ۵۰ گرمي نيز ظهور صفات فنولوژيک سريعتر بود. در اين آزمايش كاهش فاصله كاشت از ۱۶ سانتي متر به ۸ سانتي متر (افزايش تراكم) و افزايش اندازه غده چه از ۱ تا ۱۰ گرم به ۵۰ گرم عملكرد را به ترتيب ۵۲٫۳۳ و ۳۱/۳۷ درصد افزايش داد.