مقاله تاثير تركيبات جايگزين آنتي بيوتيك بر پاسخ ايمني همورال و برخي فراسنجه هاي سرم خون جوجه هاي گوشتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۴۲ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: تاثير تركيبات جايگزين آنتي بيوتيك بر پاسخ ايمني همورال و برخي فراسنجه هاي سرم خون جوجه هاي گوشتي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوجه هاي گوشتي
مقاله جايگزين هاي آنتي بيوتيک
مقاله سيستم ايمني همورال
مقاله فراسنجه هاي خون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي حجت
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي ترشيزي محمدامير
جناب آقای / سرکار خانم: باشتني مسلم
جناب آقای / سرکار خانم: زينلي اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: نعيمي پوريونسي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش به منظور بررسي تاثير استفاده از آنتي بيوتيک و جايگزين هاي آن بر پاسخ سيستم ايمني هومورال و غلظت برخي فراسنجه هاي سرم خون، از تعداد ۳۶۰ قطعه جوجه خروس يک روزه راس در قالب طرح بلوک هاي کاملا تصادفي (۶ تيمار و ۴ تکرار) استفاده شد. جيره هاي آزمايشي شامل: ۱- جيره پايه، ۲- جيره پايه + ۱۵ قسمت در ميليون آنتي بيوتيک ويرجينيامايسين، ۳- جيره پايه + ۰٫۱ گرم پروبيوتيک پروتكسين در هر كيلوگرم خوراك، ۴- جيره پايه + ۰٫۱ گرم پري بيوتيک ايمنووال در هر كيلوگرم خوراك، ۵- جيره پايه + مخلوط گياهان دارويي دايجستروم به ميزان ۰٫۴۵ گرم در هر كيلوگرم خوراك و ۶- جيره پايه + اسيد آلي فورميسين به ميزان ۰٫۴ گرم درهر كيلوگرم خوراك بودند. جوجه هاي تغذيه شده با جايگزين هاي آنتي بيوتيک محرک رشد افزايش معني داري در پاسخ سيستم ايمني به آنتي ژن گلبول قرمز گوسفند نشان دادند (P<0.05). مکمل سازي خوراک جوجه هاي گوشتي با جايگزين هاي آنتي بيوتيک محرک رشد سبب کاهش معني دار غلظت کلسترول، تري گليسريد و ليپوپروتئين با چگالي پايين (LDL) سرم شد P<0.05))، بدون آن که سطح ليپوپروتئين با چگالي بالاي (HDL) سرم را تحت تاثير قرار گيرد (P>0.05). غلظت سرمي آنزيم هاي کبدي در خون جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جايگزين هاي آنتي بيوتيک به طور معني داري در مقايسه با جيره هاي شاهد و آنتي بيوتيک کاهش يافت (P<0.05). تركيبات جايگزين آنتي بيوتيك در اين مطالعه ضمن بهبود پاسخ ايمني، تاثير مطلوبي بر كاركرد كبد داشته و كلسترول سرم خون را نيز كاهش داد.