مقاله تاثير تركيب بستر كاشت بر صفات جوانه زني بذر کاج حلب (.Pinus halepensis Mill) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۳۹۴ تا ۴۰۳ منتشر شده است.
نام: تاثير تركيب بستر كاشت بر صفات جوانه زني بذر کاج حلب (.Pinus halepensis Mill)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قوه ناميه
مقاله كود آلي
مقاله خاك برگ
مقاله توليد نهال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدلو فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: طبري كوچكسرايي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: يوسف زاده حامد
جناب آقای / سرکار خانم: رزاق زاده مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تحقيق حاضر اثر تيمارهاي مختلف خاك بر روي صفات جوانه زني كاج حلب با هدف افزايش موفقيت در روياندن بذر و توليد نهال آن در نهالستان كلوده آمل بررسي شد. بذرها در گلدانهاي پلاستيكي با ۴ تركيب مختلف خاك شامل: ۱- خاك رايج نهالستان (شاهد)، ۲- خاك شاهد + كود دامي (۱:۵)، ۳- خاك شاهد + خاك برگ (۱:۵)، ۴- خاك شاهد+كود دامي+خاك برگ (۱:۱:۵) و ۴ تكرار در قالب طرح كاملا تصادفي كاشته شد. نتايج نشان داد كه در بين تيمارهاي مختلف خاك، ميزان جوانه زني، ميانگين روزانه جوانه زني و قدرت جوانه زني بذرها تفاوت معني داري وجود دارد، در حالي كه هيچ اختلافي در حداکثر ميانگين روزانه، سرعت جوانه زني، ميانگين زمان جوانه زني، ارزش جوانه زني و ضريب سرعت كوتوسكي آنها مشاهده نشد. بين درصد جوانه زني و ميانگين روزانه بذر با تركيبات مختلف خاك همبستگي نسبتا قوي وجود داشت. درصد جوانه زني بذر در تركيب كود دامي مخلوط شده با خاك برگ (تيمار ۴)، در مقايسه با ساير تيمارها از وضعيت بهتري برخوردار بود. بدين ترتيب از نتايج اين تحقيق استنتاج مي شود كه «مواد آلي و خاک برگ» سبب بهبود شرايط فيزيکي خاک و افزايش ميزان جوانه زني بذر كاج حلب مي گردند. بنابراين مي توان پيشنهاد كرد كه براي افزايش توليد کمي و کيفي نهال اين گونه در نهالستانها بايد به تركيب بستر كاشت توجه ويژه اعمال شود.