مقاله تاثير تركيب دو نوع پروفايل سديم و اولترافيلتراسيون بر فشارخون سيستولي و دياستولي در طول فرآيند دياليز در بيماران تحت درمان با همودياليز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در حيات از صفحه ۵ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: تاثير تركيب دو نوع پروفايل سديم و اولترافيلتراسيون بر فشارخون سيستولي و دياستولي در طول فرآيند دياليز در بيماران تحت درمان با همودياليز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماران همودياليزي
مقاله افت فشارخون حين دياليز
مقاله فشارخون
مقاله پروفايل سديم و اولترافيلتراسيون

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفوري فرد منصور
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شاه قليان ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوي نجف آبادي مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: افت فشارخون شايع ترين عارضه حين همودياليز در بيماران است كه علاوه بر ايجاد ناراحتي براي بيماران، باعث کاهش کفايت دياليز مي شود. بنابراين پيشگيري و کنترل اين عارضه يکي از چالش هاي اساسي تيم درمان خصوصا پرستاران است. يکي از روش هايي که اخيرا براي پيشگيري از افت فشارخون در طول فرآيند دياليز مطرح شده، استفاده از پروفايل هاي سديم و اولترافيلتراسيون مي باشد. هدف اين مطالعه مقايسه تاثير سه روش ترکيب پروفايل ۱ سديم و پروفايل۱ اولترافيلتراسيون، ترکيب پروفايل۳ سديم و پروفايل۳ اولترافيلتراسيون و روش معمول بر تغييرات فشارخون سيستولي و دياستولي بيماران در طول فرآيند دياليز بوده است.
روش بررسي: اين پژوهش از نوع کارآزمايي باليني بوده و به صورت متقاطع انجام گرفته است. نمونه هاي اين پژوهش را ۲۶ بيمار تحت همودياليز مراجعه کننده به دو مرکز همودياليز بيمارستان هاي حضرت علي اصغر (ع) و الزهرا (س) در اصفهان تشکيل مي دادند که در طول يک ماه قبل از انجام پژوهش در بيش از %۲۰ جلسات دياليز، از افت فشارخون حين دياليز رنج مي بردند. در اين پژوهش هر يک از بيماران به مدت سه جلسه با روش معمول (غلظت ثابت سديم بر روي ۱۳۸ ميلي مول در ليتر)، سه جلسه با روش پروفايل ۱ سديم و پروفايل ۱ اولترافيلتراسيون و سه جلسه ديگر نيز با روش پروفايل ۳ سديم و پروفايل ۳ اولترافيلتراسيون تحت دياليز قرار گرفتند. اين مطالعه از فروردين تا مرداد ماه ۱۳۸۷ به طول انجاميد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي (آزمون آناليز واريانس در اندازه گيري هاي مكرر) استفاده شد.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد که ميانگين فشارخون سيستولي در زمان هاي قبل از دياليز، ساعت اول و ساعت دوم بين سه گروه اختلاف معناداري نداشته است. در حالي که ميانگين آن در گروه پروفايل هاي نوع ۱ و نوع ۳ در مقايسه با گروه شاهد بيشتر بود. همچنين ميانگين فشارخون دياستولي بعد از دياليز در گروه پروفايل هاي نوع ۱ و نوع ۳ در مقايسه با گروه روش معمول بيشتر بود (P<0.05) ولي بين گروه پروفايل هاي نوع ۱ و پروفايل هاي نوع ۳ تفاوت معناداري در فشارخون سيستولي و دياستولي وجود نداشت.
نتيجه گيري: به كارگيري پروفايل هاي سديم و اولترافيلتراسيون روشي ساده و بدون هزينه است كه با تنظيم غلظت سديم و ميزان برداشت اولترافيلتراسيون باعث ثبات وضعيت هموديناميك و فشارخون بيمار در طول دياليز مي شود. بنابراين به منظور جلوگيري از افت فشارخون در طول دياليز و در نتيجه كاهش مداخلات پرستاري، استفاده از پروفايل هاي سديم و اولترافيلتراسيون (نوع ۱ و ۳) به جاي روش معمول پيشنهاد مي گردد.