مقاله تاثير ترميم يا عدم ترميم لايه هاي پريتوئن احشايي و جداري بر عوارض پس از زايمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۲۷ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: تاثير ترميم يا عدم ترميم لايه هاي پريتوئن احشايي و جداري بر عوارض پس از زايمان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سزارين
مقاله درد
مقاله خونريزي
مقاله تب
مقاله ترميم پريتوئن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبسي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: عابدزاده معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: يکي از مهم ترين مسايل در افزايش و ارتقاي سلامت مادران و نوزادان، کاهش عوارض پس از سزارين مي باشد. اين تحقيق با هدف تاثير دو روش ترميم لايه هاي پريتوئن احشايي و جداري و عدم ترميم اين لايه ها بر ميزان عوارض پس از عمل در مادران سزارين شده، در زايشگاه شبيه خواني کاشان انجام گرديد.
روش بررسي: اين مطالعه با روش کارآزمايي باليني – تصادفي يک سوکور بر روي ۱۰۰ زن که تحت سزارين اورژانس يا انتخابي قرار گرفته بودند، انجام شد. زنان با عمل سزارين قبلي و يا هرگونه سابقه جراحي شکمي، بيماري هايي مثل ديابت، فشار خون و پارگي طولاني مدت کيسه آب و خونريزي قبل از عمل، از مطالعه حذف گرديدند. سپس نمونه ها به طور تصادفي به دو گروه تقسيم شدند، در يک گروه ترميم هر دو لايه پريتوئن صورت گرفت و در گروه ديگر ترميم لايه ها انجام نشد. در ادامه، عوارض پس از عمل شامل تب، خونريزي، شدت درد پس از عمل و ميزان مصرف مسکن ها و مدت زمان عمل جراحي بررسي گرديد. داده ها با استفاده از آزمون هاي تي و کاي دو تجزيه و تحليل شدند و P<0.05 سطح معني دار اختلاف ها تلقي شد.
يافته ها: در اين پژوهش بين دو گروه از نظر سن، علت سزارين، سن حاملگي و تعداد بارداري تفاوت معني دار آماري وجود نداشت، و از نظر ميزان تب و خونريزي اختلافي مشاهده نگرديد، اما از نظر شدت درد پس از جراحي
(P=0.0003) و ميزان مصرف مسکن ها (P=0.0003) و مدت زمان عمل (P=0.004) در دو گروه اختلاف معني دار آماري ديده شد. در گروهي که ترميم لايه ها صورت نگرفته بود، ميزان مصرف مسکن و شدت درد و مدت زمان عمل جراحي کمتر مشاهده گرديد.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان داد که عدم ترميم لايه هاي پريتوئن به عنوان يک تکنيک کوتاه و آسان، تاثيري در افزايش عوارض پس از سزارين ندارد. لذا جهت افزايش سريع سلامت مادران و شيردهي زودتر نوزادان، عدم ترميم لايه هاي پريتوئن توصيه مي گردد.