مقاله تاثير ترکيبات طبيعي گياهي بر عمر انبارماني و ويژگي هاي کيفي ميوه گلابي (رقم شاه ميوه اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۱۵۸ تا ۱۷۱ منتشر شده است.
نام: تاثير ترکيبات طبيعي گياهي بر عمر انبارماني و ويژگي هاي کيفي ميوه گلابي (رقم شاه ميوه اصفهان)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس
مقاله موسيلاژ
مقاله گلابي
مقاله آويشن
مقاله پنيرك
مقاله انبارماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عليخاني مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: شريفاني مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: همتي خدايار
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي زاده سيدجواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه اثر برخي ترکيبات طبيعي بر عمر انبارماني گلابي رقم شاه ميوه اصفهان، از پوشش خوراکي موسيلاژ پنيرک و اسانس آويشن استفاده گرديد. اسانس آويشن در دو غلظت ۲۵۰ و ۴۰۰ ميلي گرم در ليتر و موسيلاژ پنيرک در غلظت هاي خالص و به صورت ترکيبي با روغن بادام به نسبت ۵ درصد وزني استفاده شد. براي بررسي اثر متقابل اين دو پوشش نيز در غلظت هاي ذکر شده به نسبت ۲۰ درصد وزني موسيلاژ به اسانس آويشن افزوده شد و فساد، سفتي، اسيديته، اسيديته کل، طعم و درصد کاهش وزن ميوه در زمان هاي شروع انبارداري، ۲۰، ۴۰ و ۶۰ روز پس از انبارداري اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که در تيمارهايي که از اسانس آويشن در غلظت هاي کاربردي يا اضافه شده به موسيلاژ استفاده شد ميزان فساد ميکروبي ميوه کاهش يافت و موجب حفظ سفتي ميوه گرديد و افزايش مواد جامد محلول در هر مرحله از انبارداري نسبت به شاهد در تيمارهاي کاربردي اسانس آويشن ديده شد. تيمار موسيلاژ پنيرک بر اثر حفظ آب ميوه، درصد کاهش وزن ميوه را بهتر کنترل نمود و موجب افزايش سفتي و کاهش مواد جامد محلول ميوه نسبت به شاهد در هر مرحله از انبارداري گرديد. هيچ کدام از تيمارها بر ميزان اسيديته ميوه اثري نداشتند. تيمار اسانس آويشن به دليل خواص آنتي اکسيداني، باعث حفظ رنگ ميوه و به دليل خاصيت طعم دهندگي موجب افزايش طعم ميوه در آزمايش پانل گرديد. در ضمن اسانس آويشن در دو غلظت کاربردي موجب کاهش آنزيم پراکسيداز و در نهايت جلوگيري از قهوه اي شدن آنزيمي گرديد ولي در مقايسه با تيمار اسيد آسکوربيک اين کاهش چشم گير نبود.