مقاله تاثير تزريق اپينفرين و کورتيزول بر ميزان ترشح گرلين القا شده توسط گرسنگي در رت هاي نر تغذيه شده با سطوح مختلف انرژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: تاثير تزريق اپينفرين و کورتيزول بر ميزان ترشح گرلين القا شده توسط گرسنگي در رت هاي نر تغذيه شده با سطوح مختلف انرژي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرلين
مقاله کورتيزول(Cor)
مقاله اپينفرين(EP)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدي جويباري معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: خزعلي همايون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: مطالعات نشان داده اند گرلين در پاسخ سازشي به کاهش وزن نقش دارد و ميزان آن در رژيم غذايي افزايش مي يابد. از طرفي، کاهش وزن با افزايش اپينفرين و کورتيزول همراه است. در اين مطالعه اثر اپينفرين و کورتيزول بر ترشح گرلين القا شده توسط گرسنگي در رت هاي نر تغذيه شده با سطوح مختلف انرژي مورد بررسي قرار گرفته است.
روش ها: ۴۵ عدد رت نر نژاد ويستار (۳۰۰-۳۵۰ گرم، ۱۵رت در هر گروه) با سطوح انرژي ۱۰۰%، ۵۰% و ۲۵% به مدت ۱۰ روز تغذيه شدند. سپس رت ها به مدت ۴۸ ساعت تحت گرسنگي مطلق قرار گرفتند. حيوانات براي انجام عمل کانولاسيون در سرخرگ کاروتيد به منظور تزريق و جمع آوري نمونه هاي خوني بيهوش شدند. رت ها در هر گروه به ترتيب (۳ mg Ep/Kg BW) يا (۳ mg Cor/Kg BW) و مخلوط اپينفرين و کورتيزول دريافت کردند (۰٫۱ mg in 1 ml PBS). نمونه هاي خوني در زمانهاي قبل، ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ دقيقه بعد از تزريق جمع آوري شده و ميزان گرلين و گلوکز پلاسما اندازه گيري شد.
يافته ها: در رژيم هاي ۱۰۰% و ۵۰% سطح گرلين بعد از تزريق اپينفرين و مخلوط اپينفرين و کورتيزول کاهش پيدا کرد (P≤۰٫۰۵). در مقابل، گروهي که با سطح انرژي ۲۵% تغذيه کرده بودند پاسخ معني داري به اپينفرين و مخلوط اپينفرين و کورتيزول نشان ندادند (P≤۰٫۰۵). در حالي که سطح گرلين در اين گروه بعد از تزريق کورتيزول به شدت افزايش يافت (P≤۰٫۰۵).
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد تزريق اپينفرين ترشح گرلين القا شده توسط گرسنگي را در رت هايي که با رژيم ۱۰۰% و ۵۰% تغذيه شدند مهار ميکند. همچنين پاسخ گرلين به اپينفرين ميتواند تحت تاثير کاهش وزن قرار گيرد به طوري که دراين آزمايش سطح گرلين در رژيم ۲۵% با تزريق اپينفرين کاهش را نشان نداد.