مقاله تاثير تزريق زيرجلدي آب مقطر بر شدت درد زايمان، نوع زايمان و ميزان رضايتمندي از روش تسکين درد در زنان نخست زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در حيات از صفحه ۴۱ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: تاثير تزريق زيرجلدي آب مقطر بر شدت درد زايمان، نوع زايمان و ميزان رضايتمندي از روش تسکين درد در زنان نخست زا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد زايمان
مقاله تزريق زير جلدي
مقاله آب مقطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني لادن
جناب آقای / سرکار خانم: نجار شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي زاده محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بسياري از زنان در طي زايمان، از درد شديد و مداوم ناحيه تحتاني كمر رنج مي برند. درد زايمان مي تواند عوارض نامطلوب متعددي بر روند زايمان، وضعيت مادر و جنين داشته باشد. استفاده از روش هاي دارويي تسکين درد در طول زايمان داراي عوارض جانبي است. اما روش هاي غير دارويي معمولا بي خطر است. لذا اين تحقيق با هدف تعيين ميزان تاثير تزريق زير جلدي آب مقطر بر شدت درد ناحيه تحتاني کمر در طول زايمان، نوع زايمان و رضايتمندي از روش تسکين درد در زنان نخست زا انجام گرفته است.
روش بررسي: اين تحقيق يک کارآزمايي باليني تصادفي يك سوكور است. نمونه مورد مطالعه ۸۰ زن باردار نخست زا، در مرحله اول زايمان و با درد ناحيه تحتاني کمر بودند که با روش نمونه گيري آسان انتخاب و به صورت تصادفي به دو گروه ۴۰ نفره تقسيم شدند. تزريق آب مقطر زير جلدي براي گروه آزمون و براي گروه دارونما وارد کردن سوزن در پوست بدون تزريق ماده در چهار ناحيه ساكروم انجام گرفت. شدت درد ناحيه تحتاني كمر قبل و دقايق ۱۰، ۴۵ و ۹۰ بعد از مداخله در دو گروه به وسيله مقياس ديداري درد سنجيده شد. ابزار گردآوري داده ها شامل پرسشنامه، فرم ثبت اطلاعات و خط کش درد بود. تجزيه و تحليل داده ها با به کارگيري آمار توصيفي (فراواني مطلق، نسبي و انحراف معيار) و استنباطي (آزمون تي و تست دقيق فيشر) در نرم افزارSPSS  انجام گرفت.
يافته ها: ميانگين شدت درد در گروه آزمون در دقيقه ۱۰ و ۴۵ پس از تزريق آب مقطر در مقايسه با گروه دارونما به طور معناداري كاهش يافت (P<0.001). اما در دقيقه ۹۰ بين ميانگين شدت درد در دو گروه مورد مطالعه اختلاف معناداري مشاهده نشد (P=0.35). تزريق زير جلدي آب مقطر بر نوع زايمان تاثيري نداشت و ميزان رضايتمندي از روش تسکين درد در گروه آزمون بيشتر از گروه دارونما بود (P<0.001).
نتيجه گيري: به نظر مي رسد مي توان از تزريق زير جلدي آب مقطر به عنوان يک روش موثر و بي خطر براي تسکين درد در زايشگاه ها استفاده کرد.