مقاله تاثير تزريق هپارين بر ميزان اسيدهاي چرب آزاد و تري گليسريد پلاسما به هنگام فعاليت ورزشي زيربيشينه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۱۰۲ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثير تزريق هپارين بر ميزان اسيدهاي چرب آزاد و تري گليسريد پلاسما به هنگام فعاليت ورزشي زيربيشينه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هپارين
مقاله اسيدچرب آزاد
مقاله تري گليسريد
مقاله ورزش
مقاله عملکرد استقامتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ايزدي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: ظريفيان اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: اقدامي انوش
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيدي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: دوعلي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: اسيدهاي چرب، منبع مهم انرژي براي انقباض عضلاني، به ويژه هنگام فعاليت هاي طولاني مدت به شمار مي روند. اين مطالعه کارآزمايي باليني با منظور تعيين اثر تزريق هپارين روي متابوليسم چربي هنگام فعاليت ورزشي زيربيشينه انجام گرفت. روش ها:۴۰ دانشجوي پسر، آزمون ارگومتري استراند را براي مدت ۲۰ دقيقه روي دوچرخه کارسنج در دو مرحله جداگانه (مرحله اول: اجراي بدون تزريق دارو، مرحله دوم: تزريق هپارين و لاکتوز به ترتيب در گروه هاي تجربي و کنترل به مدت ۳۰ دقيقه قبل از اجراي آزمون) اجرا نمودند. بلافاصله پس از اتمام آزمون، نمونه گيري خون به منظور اندازه گيري اسيد چرب آزاد و تري گليسريد به عمل آمد. از آزمون آماري تي براي تعيين معناداري تفاوت بين متغيرها در گروه هاي مورد مطالعه استفاده شد. سطح پذيرش فرض هاي آماري (P<0.05) منظور شد.
يافته ها: تزريق هپارين به افزايش معنادار اسيد چرب آزاد و همچنين کاهش معنادار تري گليسريد پلاسما هنگام اجراي ورزشي منجر شد (P<0.05). ضربان قلب استراحت نيز به ميزان معناداري کاهش يافت (P<0.05). همچنين، اکسيژن مصرفي بيشينه به واسطه تزريق هپارين به ميزان معناداري افزايش پيدا کرد (P<0.05) هيچ يک از متغيرهاي گروه کنترل بواسطه تزريق لاکتوز تغيير پيدا نکردند.
نتيجه گيري: تزريق هپارين به افزايش سوبستراهاي اکسيداسيون چربي و ظرفيت هوازي منجر مي شود که احتمالا با کاهش مصرف گلوکز و اکسيداسيون کربوهيدرات همراه است. براي تعيين دقيق تاثير اين نوع مکمل سازي ها روي عملکرد استقامتي هنگام فعاليت ورزشي به اندازه گيري هم زمان سوبستراهاي اکسيداسيون کربوهيدرات و چربي نياز است.