مقاله تاثير تزريق وريدي گرلين بر ميانگين غلظت پلاسمايي انسولين در شترهاي نابالغ تغذيه شده با سطوح مختلف انرژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۵۹۱ تا ۵۹۹ منتشر شده است.
نام: تاثير تزريق وريدي گرلين بر ميانگين غلظت پلاسمايي انسولين در شترهاي نابالغ تغذيه شده با سطوح مختلف انرژي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گرلين
مقاله هورمون انسولين
مقاله شتر نابالغ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: راشدي روشنك
جناب آقای / سرکار خانم: خزعلي همايون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گرلين يک هورمون پپتيدي مترشحه از معده به گردش خون مي باشد که توسط بافت هاي ديگر بدن مثل مغز و پانکراس نيز ساخته مي شود. اين پپتيد به دليل ترشح از بافت هاي مختلف داراي اثرات مختلف پاراکريني و آندوکريني مي باشد که برخي از اين اثرات شامل: تحريک ترشح هورمون هايACTH  وGH ، افزايش اشتها و متابوليسم کربوهيدرات ها مي باشد. همچنين گرلين يک ليگاند طبيعي براي رسپتور محرک هورمون رشد (GHS-R) مي باشد. گرلين وmRNA  آن مانند رسپتور هورمون محرک رشد در پانکراس و سلول هاي جزاير بيان شده و متابوليسم گلوکز و ترشح انسولين را تنظيم مي کند. از آنجا که تاکنون آزمايشات مبني بر اثر گرلين بر ترشح انسولين در حيوانات شبه نشخوارکننده در مرحله قبل از بلوغ انجام نشده است، بنابراين هدف از انجام اين تحقيق بررسي اثر گرلين بر ترشح انسولين در شترهاي نابالغ بود. در اين تحقيق ۱۲ شتر به طور تصادفي به دو گروه مساوي تقسيم شدند. حيوانات در گروه ۱ به مدت دو هفته با رژيم غذايي ۱۰۰% انرژي و حيوانات گروه ۲ به مدت دو هفته در رژيم غذايي ۵۰% انرژي تغذيه شدند. بعد از دو هفته، شترهاي هر گروه ۸mg/BW گرلين به مدت چهار روز از طريق وريد وداج دريافت کردند. نمونه هاي خوني از تمام حيوانات قبل، همزمان (۳۰ دقيقه بعد از تزريق گرلين) و بعد از مداخله طي چهار روز متوالي در هر مرحله از وريد وداج جمع آوري گرديد و پلاسماهاي خون، جهت تعيين غلظت انسولين به وسيله روش راديو ايمنو اسي (RIA) مورد سنجش قرار گرفتند. داده ها وسط آزمون آناليز واريانس يک طرفه با مقادير تکراري و آزمون تعقيبي تي وابسته تجزيه و تحليل شدند. مقادير P<0.05 معني دار تلقي شد. نتايج اين تحقيق نشان داد که گرلين اثر کاهشي معني داري بر ميانگين غلظت پلاسمايي انسولين در شترهاي نابالغ در رژيم هاي غذايي حاوي ۱۰۰% و۵۰% انرژي دارد و اين اثر کاهشي در بين دو رژيم غذايي، اختلاف معني داري باهم ندارد.