مقاله تاثير تزريق گالانين بر ميانگين غلظت گونادوتروپين ها در بزهاي ماده تغذيه شده با سطوح مختلف انرژي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي و فارماكولوژي از صفحه ۱۹۱ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: تاثير تزريق گالانين بر ميانگين غلظت گونادوتروپين ها در بزهاي ماده تغذيه شده با سطوح مختلف انرژي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گالانين
مقاله هورمون محرك فوليكولي (FSH)
مقاله هورمون لوتئيني (LH)
مقاله بزسانن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: خزعلي همايون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: وجود ارتباط بين وضعيت انرژي و عملكرد توليد مثل ثابت شده است اما تاكنون مكانيسم هاي اصلي آن مشخص نشده اند. گالانين پپتيد اركسيژنيك مي باشد كه در تنظيم ترشح گونادوتروپين ها در موش صحرايي نقش دارد. از آنجا كه تاكنون ميان كنش سطوح مختلف انرژي و تيمار با گالانين، بر ترشح گونادوتروپين ها در نشخواركنندگان بررسي نشده، هدف از اين مطالعه تعيين اثر گالانين در رژيم هاي با سطوح متفاوت انرژي بر ميانگين غلظت هورمون لوتئيني و هورمون محرك فوليكولي در بزهاي ماده نژاد سانن بود.
روش ها: بدين منظور، ۹ راس بزسانن ماده بطور تصادفي انتخاب و به سه گروه تقسيم شدند. حيوانات در گروه ۱ با %۵۰ انرژي و در گروه ۲ با %۱۰۰ انرژي و در گروه ۳ با %۱۵۰ انرژي به مدت يكماه تغذيه شدند. بعد از يكماه، حيوانات در هر گروه ۱ ميكروگرم گالانين به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن از طريق رگ وداج دريافت كردند. نمونه هاي خوني از تمام حيوانات ۳٫۵ ساعت قبل و ۳٫۵ ساعت بعد از تزريق هر ۳۰ دقيقه از رگ وداج جمع آوري گرديد. پلاسماي خوني، جهت تعيين غلظت هورمون هاي لوتئيني و محرك فوليكولي با روش راديوايميونواسي (RIA) مورد آزمايش قرار گرفت.
يافته ها: تزريق گالانين تنها در رژيم
%۱۵۰ انرژي باعث كاهش معنادار ميانگين غلظت هورمون هاي لوتئيني و محرك فوليكولي شد. در حاليكه در رژيم %۵۰ و %۱۰۰ انرژي، تزريق گالانين اثري بر ميانگين غلظت هورمون لوتئيني و هورمون محرك فوليكولي نداشت.
نتيجه گيري: نتايج اين آزمايش نشان مي دهد كه گالانين تنها در بالانس انرژي مثبت اثر كاهشي بر ميانگين گونادوتروپين ها در بزهاي سانن ماده دارد.