مقاله تاثير تعاملي ويژگيهاي شخصيتي و يادگيري خود نظم داده شده بر عملکرد تحصيلي دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي و پيام نور واحد ماکو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۵ منتشر شده است.
نام: تاثير تعاملي ويژگيهاي شخصيتي و يادگيري خود نظم داده شده بر عملکرد تحصيلي دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي و پيام نور واحد ماکو
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري خود- نظم داده شده
مقاله خود نظم دهي
مقاله خودکارآمدي
مقاله عملکرد تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قويدل حسين
جناب آقای / سرکار خانم: علي اقدم اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: آقازاده رستم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش تاثير تعاملي ويژگي هاي شخصيتي و يادگيري خودنظم داده شده بر عملکرد تحصيلي دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي و پيام نور واحد ماکو مورد بررسي قرار گرفته است. جامعه آماري پژوهش حاضر را همه دانشجويان دانشگاه آزاد و پيام نور مرکز ماکو، تشکيل مي دهد. در تحقيق حاضر حجم گروه نمونه با استفاده از فومول کوکران انتخاب شده است که تعداد آن ۳۸۵ نفر مي باشد. و از روش نمونه گيري طبقه اي متناسب استفاده شده است. روش پژوهش مورد استفاده در اين تحقيق، با توجه به اهداف، ماهيت و موضوع پژوهش و نيز امکانات اجرايي پژوهشگر، از نوع پيمايشي (زمينه يابي) مقطعي و همبستگي (رگرسيون) و ابزارهاي گردآوري اطلاعات، پرسشنامه شخصيتي NEO و پرسشنامه راهبردهاي انگيزشي براي يادگيري مي باشد. يافته هاي پژوهش نشان دادکه: از بين هر يک از متغيرهاي مربوط به صفات شخصيت (روان نژندي، برونگرايي، انعطاف پذيري، دلپذير بودن، با وجدان بودن) و يادگيري خود نظم داده شده (راهبردهاي شناختي سطح بالا، راهبردهاي شناختي سطح پايين، خود نظم دهي، خودکارآمدي، ارزش گذاري دروني، اضطراب امتحان) متغيرهاي راهبردهاي شناختي سطح بالا خودکارآمدي، اضطراب امتحان وارد مدل شده اند؛ که R آنها معني دار مي باشد. در صفات شخصيت بين دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي و پيام نور واحد ماکو تفاوت معني دار وجود ندارد. در يادگيري خود نظم داده شده بين دانشجويان رشته هاي مختلف دانشگاه آزاد اسلامي و پيام نور واحد ماکو تفاوت معني دار وجود ندارد. در يادگيري خود نظم داده شده (راهبردهاي شناختي سطح پايين ارزش گذاري دروني  اضطراب امتحان) بين دانشجويان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامي و پيام نور واحد ماکو تفاوت معني دار وجود دارد.